Параметрлер Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 138 из 174

background image

Параметрлер

Желі

Soft AP

Wi-Fi құрылғыларының басқа түрлерін ойнатқышқа 

сымсыз қосуға мүмкіндік береді. Басқа Wi-Fi 

құрылғыларын желіге қосқан кезде оларға енгізілетін 

қауіпсіздік кілтін жасауды талап етеді.

AllShare параметрлері

Желіге қосылған AllShare құрылғыларының тізімін 

көрсетеді және әрбір құрылғы (смартфон, планшеттік 

компьютер, т.б.) ойнатқышпен мазмұнды ортақтастыруға 

немесе ойнатқышты басқаруға мүмкіндігі бар не жоқ 

екенін басқаруға мүмкіндік береді.

Құрылғы атауы

Ойнатқышқа оны желілерді анықтайтын атын енгізуге 

мүмкіндік береді.

BD-Live параметрлері

Әртүрлі BD-Live функцияларын орнатады. BD-Live функциясы 

Интернетке қосулы болсаңыз, кейбір Blu-ray дискілерінде болатын 

қосымша мүмкіндіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

 

BD-Live интернет қосылымы : BD-Live Интернет 

қосылымына толығымен рұқсат беруге, жартылай 

рұқсат беруге немесе тыйым салуға мүмкіндік 

береді.

 

BD деректерді басқару : BD-Live қызметінен 

немесе Blu-ray дискінен жүктелген BD-деректерін 

басқарады.

Жүйе 

Бастапқы баптаулар  Бастапқы параметрлерді орнату процедурасын 

қайта іске қосуға мүмкіндік береді.

Жылдам бастау

Жүктелу уақытын азайту арқылы ойнатқышты жылдам 

қосылуға орнатуға мүмкіндік береді.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Бұл функция Қосу күйіне орнатылса, Күту режиміндегі қуат 

тұтыну мөлшері артады.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ дегеніміз Anynet+ мүмкіндігі бар басқа Samsung 

ойнатқыштарымен байланысып әрекет ету және сол өнімдерді 

бір Samsung теледидарының қашықтан басқару құралымен 

басқаруға мүмкіндік беретін қолайлы функция болып табылады. 

Бұл функцияны пайдалану үшін осы ойнатқышты HDMI 

кабелімен Anynet+ Samsung теледидарына жалғау қажет.

22

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   22

2012-04-27   오후 1:47:42