параметрлер экранына кру Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 135 из 174

background image

04
Параметрлер

параметрлер экранына кіру

1.  Негізгі экранда Параметрлер пәрменін 

таңдап, одан кейін v түймесін басыңыз. 

Параметрлер экраны көрсетіледі.

2.  Параметрлер экранындағы мәзірлерге, қосалқы 

мәзірлерге және опцияларға кіру үшін төмендегі 

қашықтан басқару құралының суретін қараңыз.

Параметрлер мәзірінде қолданылатын 

қашықтан басқару құралындағы түймелер

1

HOME түймесі : негізгі мәзірге өту үшін басыңыз.

2

RETURN түймесі : алдыңғы мәзірге қайтарады.

3

v

 (Енгізу) / БАҒЫТ түймелері : 

•  Меңзерді жылжыту немесе элементті таңдау үшін 

▲▼◄► түймелерін басыңыз.

•  Таңдалып тұрған элементті іске қосу немесе 

орнатуды растау үшін v түймесін басыңыз.

4

EXIT түймесі : ағымдағы мәзірден шығу үшін басыңыз.

Функциялар туралы толық ақпарат

Әрбір Параметрлер функциясы, мәзір 

элементі және жеке опция экранда толығымен 

түсіндіріледі. Түсіндірмені көру үшін ▲▼◄► 

түймелерін басып, функцияны, мәзір элементін 

немесе опцияны таңдаңыз. Түсіндірме әдетте 

экранның оң жағында көрсетіледі.  

Әрбір Параметрлер функциясының қысқа 

сипаттамасы келесі бетте басталады. Кейбір 

функциялар туралы қосымша ақпарат осы 

нұсқаулықтың Қосымша бөлімінде берілген.

Көрсету

3D Баптаулары
ТД кадр пішімі 

16 : 9 Бастапқы

Smart Hub бейнебет өлшемі   3-өлшем

BD Wise 

Қосу

Ажыратымдылық Авто
Бейнекадр (24Fs) 

Авто

HDMI түс пішімі 

Авто

HDMI қою түсі 

Авто

Прогрессивті режим 

Авто

Аудио

Желі

Жүйе

Қолдау

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

HOME

1
4
7

VOL

+

2
5
8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

HOME

REPEAT

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

BONUS

SUBTITLE FULL

SCREEN

SAMSUNG TV

SMART

HUB

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

AUDIO

VIEW

1

2

4

3

Қазақша  

19

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   19

2012-04-27   오후 1:47:41