Байланыстар Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 132 из 174

background image

Байланыстар

Дыбыс жүйесіне жалғау

Blu-ray ойнатқышын төменде көрсетілген әдісті қолдану арқылы дыбыс жүйесіне жалғауға болады.

 - Барлық байланыстарды қосып болғанша қуат сымын розеткаға қоспаңыз.

 - Байланыстарды ауыстырған кезде, бастамай тұрып барлық құрылғыларды өшіріңіз.

 1-әдіс  HDMI пішімін қолдайтын AV ресиверге жалғау

•  Өнімнің HDMI OUT ұясын HDMI кабелі (жинақпен бірге берілмейді) арқылы ресивердің HDMI IN 

ұясына жалғаңыз.

•  Ең жоғары сапа (ұсынылады)

 2-әдіс  Dolby Digital немесе DTS декодері бар AV ресиверіне жалғау

•  Сандық оптикалық кабельді (бірге берілмейді) қолдана отырып, өнімдегі Optical Digital Audio Out 

ұясын ресивердегі Digital Optical In ұясына жалғаңыз.

•  Жақсы сапа

•  Сандық шығыс параметрі PCM мәніне орнатылған кезде дыбыс тек алдыңғы екі динамик арқылы естіледі.

Аудио

2-әдіс

Аудио

1-әдіс

16

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   16

2012-04-27   오후 1:47:40