Жмысты бастау Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 130 из 174

background image

Жұмысты бастау

Қашықтан басқару құралы

Қашықтан басқару құралымен танысу

Батареяларды салу

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Қашықтан басқару құралы дұрыс жұмыс істемеген жағдайда : 

 - Батареялардың +/– полярлықтарын тексеріңіз.

 - Батарея зарядтарының бітпегенін тексеріңіз.

 - Қашықтан басқару құралының сенсорының алдында 

кедергі тұрмағанын тексеріңіз.

 - Маңайда флюоресцентті жарықтың жоқ екенін тексеріңіз.

 |ЕСКЕРТУ |

 

\

Батареяларды жергілікті қоршаған ортаны қорғау ережелеріне 

сәйкес тастаңыз. Үй қоқыстарымен бірге лақтырып тастамаңыз.

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

HOME

1
4
7

VOL

+

2
5
8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

HOME

REPEAT

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

BONUS

SUBTITLE FULL

SCREEN

SAMSUNG TV

SMART

HUB

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

AUDIO

VIEW

Дискті шығару үшін басыңыз.

Реттеуден кейін теледидардағы кіріс көзін реттеуге 

мүмкіндік береді. 

(Бұл түйме тек SAMSUNG теледидарларында ғана бар.)

Ойнатқышты қосады және өшіреді.

Алдыңғы мәзірге қайтарады.

Бұл түймелер ойнатқыштағы мәзірлер 

үшін де, Blu-ray дискісіндегі кейбір 

функциялар үшін де қолданылады.

Опцияларды пайдалану үшін, сан түймелерін басыңыз.

Диск мәзіріне кіру үшін пайдаланыңыз.

Кері немесе ілгері елемей өту үшін басыңыз.

Кері немесе ілгері қарай іздеу үшін басыңыз.

Дискідегі әр түрлі дыбыс функцияларына 

қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.

Smart Hub қызметін пайдалану үшін басыңыз.

Дискіні тоқтату үшін басыңыз.

Негізгі мәзірге өту үшін басыңыз.

Теледидарды қосады және өшіреді. 

(Бұл түйме тек SAMSUNG теледидарларында ғана бар.)
Теледидар дыбысын реттейді. 

(Бұл түйме тек SAMSUNG теледидарларында 

ғана бар.) 

Дискті кідірту үшін басыңыз.
Дискіні ойнату үшін басыңыз.

Blu-ray/DVD дискісінің субтитр тілін 

ауыстыру үшін басыңыз.

Құралд. мәзірін пайдалану үшін басыңыз.

Ойнату туралы ақпаратты көрсету үшін 

пайдаланыңыз.
Мәзір элементтерін таңдап, мәзір 

мәндерін өзгерту үшін пайдаланыңыз.
Мәзірден шығу үшін басыңыз.

Бұл түймені қалқымалы мәзірге/тақырып 

мәзіріне кіру үшін пайдаланыңыз.

Қайталау функциясын пайдалану үшін басыңыз.

Bonusview функциясын пайдалану үшін басыңыз.

Толық экран функциясын пайдалану үшін 

басыңыз.

14

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   14

2012-04-27   오후 1:47:38