Алдыы панель Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 129 из 174

background image

02
Жұмысты бастау

Алдыңғы панель

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Ойнатқыш Blu-ray диск мәзірін көрсеткенде, ойнатқыштағы немесе қашықтан басқару құралындағы Ойнату түймесін басып фильмді қосу 

мүмкін болмайды. Фильмді ойнату үшін, диск мәзірінде Фильмді ойнату немесе Бастау пәрменін таңдап, түймесін басу керек.

 

\

Ойнатқыш Күту режимінде болған кезде жанады және қашықтан басқару құралының сенсорынан сигнал қабылданып жатқан кезде жыпылықтайды.

Артқы панель

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Ойнатқыштың бағдарламалық құралын USB Host ұясы арқылы жаңарту үшін USB жад құрылғысын пайдалану қажет.

КҮТУ РЕЖИМІ көрсеткіші

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫНЫҢ СЕНСОРЫ

ДИСК ҰЯСЫ

ШЫҒАРУ ТҮЙМЕСІ

ҚУАТ ТҮЙМЕСІ

ТОҚТАТУ ТҮЙМЕСІ

ОЙНАТУ/КІДІРТУ ТҮЙМЕСІ

USB ҰЯСЫ

DC 12V 2A

LAN

DIGITAL AUDIO OUT 

HDMI OUT 

Қазақша  

13

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   13

2012-04-27   오후 1:47:38