Мазмны Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 122 из 174

background image

Мазмұны

6

  Қазақша

ҚАУіпСізДіК АҚпАРАТы

Абайлаңыз

Сақтық шаралары

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Дискіні сақтау және басқару

Қолдануға қатысты ескертулер

3D функциясын пайдалану

Авторлық құқық

ЖұмыСТы бАСТАУ

Диск және пішім үйлесімділігі

Ойнатқыш ойнататын диск түрлері мен 

мазмұндар

Ойнатқыш ойнатпайтын диск түрлері

Аймақ коды

Ойнатқыш ойнататын дискілердің 

логотиптері

10 

Қолдауы бар пішімдер

12  Қосымша жабдықтар
13  Алдыңғы панель
13  Артқы панель
14  Қашықтан басқару құралы
14 

Қашықтан басқару құралымен танысу

бАйлАныСТАР

15  Теледидарға жалғау
16  Дыбыс жүйесіне жалғау
16 

1-әдіс HDMI пішімін қолдайтын AV 

ресиверге жалғау

16 

2-әдіс Dolby Digital немесе DTS декодері 

бар AV ресиверіне жалғау

17  Желілік маршрутизаторға жалғау
17 

Сымды желі

17 

Сымсыз желі

пАРАмЕТРлЕР

18  Бастапқы параметрлерді орнату 

процедурасы

18  Негізгі экран
19  Параметрлер экранына кіру
19 

Параметрлер мәзірінде қолданылатын 

қашықтан басқару құралындағы 

түймелер

20  Параметрлер мәзірінің функциялары 
25  Желілер және Интернет
25 

Желілік байланысты реттеу

27 

Wi-Fi Direct

28 

Бағдарламаның кіру нүктесі

29 

AllShare параметрлері

29  Бағдарламалық құралды жаңарту
29 Желіде
30 

USB арқылы

30 

Диск арқ.

30 

Жүктелген файл арқылы

31 

Күту режимінде жаңарту

мУльТимЕДиА фАйлДАРын ойнАТУ

32  Коммерциялық бейне дискілерін ойнату
32  AllShare Play экраны
32 

AllShare Play экранына қол жеткізу

32 

AllShare Play экраны туралы қысқаша

32  USB құрылғысындағы немесе USB 

үйлесімді үялы телефонындағы 

файлдарды ойнату

33  Коммерциялық аудио дискілерді ойнату
33 

Музыка экранының басқару элементтері

34  Пайдаланушы жазған мазмұн бар 

дискіні ойнату

34  AllShare желі функциясын пайдалану
34 

AllShare бағдарламалық құралын жүктеу

35 

Компьютерде немесе DLNA құрылғысында 

орналасқан мазмұнды Blu-ray диск 

ойнатқышы арқылы ойнату

35 

Компьютерде орналасқан мазмұнды 

ойнатуды смартфон көмегімен басқару

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   6

2012-04-27   오후 1:47:35