осымша Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 175 из 177

background image

07
Қосымша

АҚАУЛЫҚ

ШЕШІМІ

Басқа ақаулықтарға тап болғанда.

•  Мазмұнға өтіп, пайдаланушы нұсқаулығының туындаған мәселені түсіндіретін 

бөлімін тауып алып, процедураны қайта орындаңыз.

•  Егер мәселе шешілмесе, ең жақын орналасқан Samsung өкілетті қызмет көрсету 

орталығына хабарласыңыз.

Бейне дірілдейді немесе шуы бар

•  Диск бетінің кірленбегенін немесе сызылмағанын тексеріңіз.

•  Дискіні тазалаңыз.

HDMI шығыс сигналы жоқ

•  Ойнатқыштың HDMI ұяшығы мен теледидар арасындағы байланысты тексеріңіз.

•  Теледидар HDMI 576p/480p, 720p, 1080i немесе 1080p ажыратымдылығын 

қолдайтынын тексеріңіз.

HDMI шығысының экраны қалыптан тыс.

•  Экранда кездейсоқ шулар пайда болса, теледидар HDCP (High-bandwidth 

Digital Content Protection) протоколын қолдамайды.

AllShare функциясы

AllShare функциясы арқылы бөліскен қалталарды 

көре аламын, бірақ файлдарды көре алмаймын.

•  AllShare функциясы тек бейне, фотосурет және музыка файлдарын көрсетеді. 

Басқа файл түрлері көрсетілмейді.

Бейне тоқтап-тоқтап ойнатылады.

•  Желінің тұрақты екенін тексеріңіз. 

•  Желі кабелінің жақсы жалғанғанын және желінің шамадан тыс жүктелмегенін 

тексеріңіз. 

•  DLNA қолдайтын құрылғы мен ойнатқыш арасындағы сымсыз байланыс тұрақты 

емес. 

Байланысты тексеріңіз.

Ойнатқыш пен компьютер арасындағы AllShare 

байланысы тұрақсыз.

•  Сол ішкі желідегі IP мекенжайы бірегей болуы тиіс.  

Олай болмаса, осы жағдайды IP кедергісі туғызуы мүмкін. 

•  Брандмауэрдың қосылып тұрғанын тексеріңіз. 

Қосылған болса, брандмауэр функциясын ажыратыңыз.

BD-LIVE

BD-LIVE серверіне қосылу мүмкін емес.

•  Желі күйі функциясын пайдаланып желілік қосылым сәтті екенін тексеріңіз. 

(23-бетті қараңыз)

•  USB жад құрылғысының ойнатқышқа қосылып тұрғанын тексеріңіз.

•  BD-LIVE қызметін орнату үшін, жад құрылғысында кемінде 1 ГБ бос орын 

болуы керек service. 

Бос орынды «BD деректерді басқару» ішінде тексеруге болады. (24-бетті 

қараңыз)

•  «BD-Live интернет қосылымы» параметрі Разрешено (всем) деп орнатылғанын 

тексеріңіз. 

•  Жоғарыдағының ешқайсысы көмектеспесе, мазмұн провайдеріне хабарласыңыз 

немесе ойнатқыштың микробағдарламасын жаңартыңыз.

Қазақша  

57

 

|

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   57

2012-05-02   오후 6:14:40