осымша Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 171 из 177

background image

07
Қосымша

Параметрлер

BD-Live Интернет қосылымы
•  Жарамды сертификат деген не? 

Ойнатқыш BD-LIVE қызметі арқылы серверге дискінің деректері мен дискіні күәландыру сұрауын 

жібергенде, сервер жіберілген деректерді дискінің жарамдылығын тексеру үшін пайдаланып, 

сертификатты ойнатқышқа қайтадан жібереді.

•  BD-LIVE мазмұнын пайдаланғанда, Интернет байланысы шектеулі болуы мүмкін.
BD деректерді басқару
•  Сыртқы жадтан ойнатылғанда, USB құрылғысын ойнату барысында ажыратса, ойнату тоқтайды.

•  Тек FAT файлдық жүйесінде пішімделген (DOS 8.3 том белгісі) USB құрылғыларына қолдау 

көрсетіледі.  

Оқу/жазу жылдамдығы 4 МБ/с немесе одан жоғары USB 2.0 протоколын қолдайтын USB 

құрылғыларын пайдалану кеңесі беріледі.

•  Сақтау құрылғысын пішімдегеннен кейін «Продолжить воспр.» функциясы жұмыс істемеуі мүмкін.

•  Жағдайларға қарай, BD деректерді басқару үшін қол жетімді жалпы жад басқаша болуы мүмкін.
Anynet+ (HDMI CEC)
•  Теледидар түріне байланысы, кейбір HDMI шығыс ажыратымдылықтары жұмыс істемеуі мүмкін. 

Теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

•  HDMI кабелі CEC сигналын қолдамаса, бұл функцияны пайдалану мүмкін емес.

•  Егер Samsung теледидарында Anynet+ логотипі болса, онда ол Anynet+ функциясын қолдайды.

Мультимедианы 

ойнату

Аудио тілін таңдау
•  BONUSVIEW бөлімінде BONUSVIEW дыбыс параметрлері болмаса, экранда ◄► белгісі көрсетілмейді.

•  Аудио тілі функциясы арқылы пайдалануға болатын тілдер дискіде кодталған тілдерге тәуелді болады. 

Бұл функцияны немесе белгілі тілдерді пайдалану мүмкін болмауы ықтимал.

•  Кейбір Blu-ray дискілері PCM немесе ағылшын тіліндегі Dolby Digital дыбыс жолын таңдауға 

мүмкіндік береді.

Субтитр тілін таңдау
•  Blu-ray / DVD дискісіне байланысты, қалаған субтитр тілін Диск мәзірі ішінен өзгертуге болады. DISC 

MENU түймесін басыңыз.

•  Бұл функция дискке кодталған субтитр тілдеріне тәуелді болып, Blu-ray /DVD дискілерінің барлығында 

болмауы мүмкін.

•  Негізгі мүмкіндік BONUSVIEW режимі туралы ақпарат Blu-ray дискінің BONUSVIEW бөлімі болған 

жағдайда да көрсетіледі.

•  Бұл функция бастапқы және соңғы субтитрді бірге өзгертеді.

•  Негізгі және қосалқы субтитрлердің жалпы саны тиісінше көрсетіледі.

•  Қашықтан басқару құралында SUBTITLE түймесі басылса, субтитр жолағы пайда болады. 

Субтитр жолағын алып тастау үшін, RETURN түймесін басыңыз.

Қазақша  

53

 

|

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   53

2012-05-02   오후 6:14:39