осымша Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 170 из 177

background image

Қосымша

Қосымша ақпарат 

Ескертпе

Параметрлер

3D Баптаулары
•  Кейбір 3D дискілерінде 3D ойнатылымы барысында фильмді тоқтату үшін 5 түймесін бір рет басыңыз. 

Фильм тоқтайды және 3D режимі опциясы ажыратылады. 

3D фильмі ойнатылып жатқанда 3D опциясының таңдауын өзгерту үшін 5 түймесін бір рет басыңыз. Blu-

ray мәзірі ашылады. 5 түймесін қайта басып, Blu-ray мәзірінен 3D параметрлері тармағын таңдаңыз.

•  Кескіннің мазмұнына және теледидар экранындағы орналасуына байланысты, сол жақта, оң жақта немесе екі 

жағында да қара жолақтар пайда болуы мүмкін.

ТД кадр пішімі
•  Диск түріне байланысты кейбір кадр пішімдерін қолдану мүмкін болмайды.

•  Теледидардың кадр пішімінен өзге болатын кез келген кадр пішімі мен параметр таңдалғанда сурет 

бұрмаланып көрінуі мүмкін.

•  16:9 Оригинал режимі таңдалса, теледидарда 4:3 Pillarbox (бейненің екі жағында қара жолақтар 

болады) пішімі көрсетілуі мүмкін.

BD Wise (тек Samsung ойнатқыштарында)
•  BD Wise мүмкіндігі қосылып тұрғанда, Ажыратымдылық параметрі автоматты түрде BD Wise мәніне 

орнатылып, Ажыратымдылық мәзірінде BD Wise тармағы пайда болады.

•  Ойнатқыш BD Wise параметрін қолдамайтын құрылғыға жалғанған жағдайда, BD Wise функциясын 

қолдану мүмкін болмайды.

•  BD Wise функциясы дұрыс жұмыс атқаруы үшін ойнатқыш пен теледидардың BD Wise опциясын 

«Қосу» күйіне орнатыңыз.

Цифрлық шығыс
•  «Цифрлық шығыс» параметрін дұрыс таңдау керек, әйтпесе ешбір дыбыс шықпайды немесе өте қатты шығады.

•  HDMI құрылғысы (AV ресивер, теледидар) қысылған пішімдермен (Dolby Digital, DTS) үйлесімді болмаса, 

дыбыс сигналы PCM болып шығады.

•  Әдеттегі DVD дискілерінде BONUSVIEW дыбысы мен Жылжудың дыбыс әсерлері мүмкіндігі жоқ.

•  Кейбір Blu-ray дискілерінде BONUSVIEW дыбысы мен Жылжудың дыбыс әсерлері мүмкіндігі жоқ.

•  «Цифрлық шығыс» параметрлерін орнату теледидарға HDMI аудио шығысына әсер етпейді. 

Ол ойнатқыш AV қабылдағышына жалғанған кезде, оптикалық және HDMI аудио шығысына әсер етеді.

•  MPEG дыбыс жолдары ойнатылғанда, сандық шығыс сигналының таңдалған түріне қарамастан (PCM немесе 

Битовый поток), дыбыстық сигнал PCM пішімінде беріледі.

PCM субдискретизация
•  PCM субдискретизация параметрі Өшіру күйінде болса да, кейбір дискілер тек субдискретизация 

жасалған дыбысты сандық оптикалық шығыстары арқылы шығарады.

•  HDMI

 - Теледидар қысылған көп арналы пішімдермен (Dolby Digital, DTS) үйлесімді болмаса, параметрлерді 

орнату мәзірінде «Битовый поток» (қайта кодталған немесе өңделмеген) параметрі таңдалған болса 

да, ойнатқыш 2 арналы төмендетілген PCM дыбысын шығарады.

 - Егер теледидар 48 кГц жоғары ИКМ дискретизация жиілігімен үйлесімді болмаса, ойнатқыш 48 кГц шығара алады.

52

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   52

2012-05-02   오후 6:14:39