осымша Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 169 из 177

background image

07
Қосымша

•  HDMI мен HDMI High-Definition Multimedia Interface және HDMI логотипі HDMI 

Licensing LLC компаниясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі сауда белгілері 

немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

•  Oracle және Java — Oracle компаниясының және/немесе оның филиалдарының 

тіркелген сауда белгілері. Басқа атаулар тиісті иелерінің сауда белгілері болуы 

мүмкін.

•  Тегін бағдарламалық құрал лицензиясының ескертуі

 - Тегін бағдарламалық құралды қолданғанда өнім мәзірінде Тегін бағдарламалық құралдың 

лицензиялары параметрін қолдануға болады.

•  Blu-ray Disc™, Blu-ray™ және логотиптер Blu-ray Disc Association ұйымының сауда белгілері болып табылады.

Қазақша  

51

 

|

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   51

2012-05-02   오후 6:14:39