bD-LIVE Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 165 из 177

background image

06
Желілік қызметтер

2

Навигациялық көмек : Веб-браузерде жылжу үшін 

пайдалануға болатын қашықтан басқару құралының 

түймелерін көрсетеді.

•  ЖАСЫЛ (B) : басқару тақтасын көрсетеді.

•  САРЫ (C) : меңзерді ауыстырады.

•  ( ) : бетте жоғары жылжу/төмен жылжу.

•  Кұралд. : «Құралд.» терезесін көрсетеді.

•  Қайту : алдыңғы мәзірге қайтарады.

bD-LIVE™

Ойнатқыш желіге қосылғанда, BD-LIVE қызметін 

қолдайтын дискілер көмегімен әртүрлі фильмдерге 

байланысты қызмет мазмұнын көруге болады.
1.  USB флэш-картасын ойнатқыштың артындағы USB 

ұясына жалғаңыз да, оның қалған жад көлемін 

тексеріңіз. BD-LIVE қызметтері үшін жад құрылғысының 

кем дегенде 1 ГБ бос орны болуы керек.

2.  «Басты» экранында Параметрлер тармағын 

таңдаңыз да, v түймесін басыңыз.

3.  Желі тармағын таңдап, содан кейін v 

түймесін басыңыз.

4.  BD-Live параметрлері тармағын таңдап, 

содан кейін v түймесін басыңыз.

5.  BD деректерді басқару тармағын 

таңдаңыз да, v түймесін басыңыз.

6.  Құрылғы таңдаңыз тармағын таңдаңыз да, 

v

 түймесін басыңыз.

7.  USB тармағын таңдаңыз да, v түймесін 

басыңыз.

8.  BD-LIVE қолдайтын Blu-ray дискісін салыңыз.
9.  Диск өндірушісі қамтамасыз еткен әртүрлі BD-LIVE 

қызмет мазмұндары тізімінен бір элементті таңдаңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Диск өндірушісіне байланысты, BD-LIVE қызметін қолдану тәсілі 

мен қамтамасыз етілген мазмұндар әртүрлі болуы мүмкін.

Қазақша  

47

 

|

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   47

2012-05-02   오후 6:14:38