Аудио ышам дисксндег дыбыс жолдарын айталау Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 159 из 177

background image

05
Мультимедиа файлдарын ойнату

Аудио ықшам дискісіндегі дыбыс жолдарын қайталау

Өнімді аудио ықшам дискісіндегі (CD-DA/MP3) 

дыбыс жолдарын қайталауға орнатуға болады.
1.  Ойнату кезінде ► түймесін пайдаланып 

экранның төменгі оң жағында   белгішесін 

таңдаңыз да, v түймесін басыңыз.

2.  ▲▼ түймелерін пайдаланып қажет қайталау 

режимін таңдаңыз – «Өшіру», «Одна песня» немесе 

«Все» - содан кейін v түймесін басыңыз.

Аудио ықшам дискісіндегі дыбыс 

жолдарын кездейсоқ ретпен ойнату

Өнімді аудио ықшам дискісіндегі (CD-DA/MP3) дыбыс 

жолдарын кездейсоқ ретпен ойнатуға орнатуға болады.
1.  Ойнату кезінде ► түймесін пайдаланып 

экранның төменгі оң жағында   белгішесін 

таңдаңыз да, v түймесін басыңыз.

2.  ▲▼ түймелерін пайдаланып «Случайно» 

режимін Қосу немесе Өшіру күйіне 

орнатып, содан кейін v түймесін басыңыз.

Ықшам дискіден ойнату тізімін жасау

1.  Ойнату экраны көрсетіліп тұрғанда, TOOLS 

түймесін басыңыз. «Құралд.» мәзірі пайда болады.

2.  ▲▼ түймелерін басып Таңдап ойнату 

тармағын таңдаңыз да, v түймесін басыңыз. 

«Таңдап ойнату» экраны пайда болады.

3.  ▲▼ түймелерін пайдаланып дыбыс жолын 

таңдаңыз да, v түймесін басыңыз. Дыбыс 

жолының сол жағында құсбелгі пайда болады.

4.  Қосымша дыбыс жолдарын таңдау және 

құсбелгі қою үшін 3-қадамды қайталаңыз.

5.  Дыбыс жолын тізімнен алып тастау үшін оған жылжып 

барыңыз да, v түймесін қайтадан басыңыз. 

Дыбыс жолындағы құсбелгі алынады.

6.  Аяқтағанда, ► түймесін басып Ойнату 

тармағын таңдаңыз да, v түймесін басыңыз. 

Тек құсбелгі қойылған дыбыс жолдары 

тізілген Музыканы ойнату экраны қайтадан 

пайда болады. Таңдалған жолдар автоматты 

түрде ойнатылады.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Аудио ықшам дискісінде (CD-DA) ең көбі 99 жолдық ойнату 

тізімін жасауға болады.

 

\

Егер ойнату тізімін жасасаңыз, «Құралд.» мәзірінде «Таңдап 

ойнату» параметрін «Ойн. тіз. өзг-у» параметрі ауыстырады.

 

\

Сондай-ақ, «Таңдап ойнату» экранында «Выбрать все», 

«Отменить все» және «Отмена» параметрін таңдауға болады.

 - Барлық дыбыс жолдарын таңдау үшін «Выбрать все» параметрін 

пайдаланыңыз. Бұл жекелеген дыбыс жолдарын таңдауды 

болдырмайды. Қашықтан басқару құралында RETURN түймесін 

басқанда немесе 6 түймесін таңдағанда, содан кейін v түймесін 

басқанда, барлық жолдар Музыканы ойнату экранында пайда болады 

және өнім 001 жолынан бастап барлық жолдарды ойната бастайды.

 - Таңдалған дыбыс жолдарының барлығын бірден болдырмау 

үшін «Отменить все» параметрін пайдаланыңыз. Содан кейін, 

жекелеген дыбыс жолдарын таңдаңыз немесе «Выбрать все» 

параметрін пайдаланып барлық жолдарды таңдаңыз, содан кейін 

қашықтан басқару құралында RETURN түймесін басыңыз немесе 

6

 түймесін таңдаңыз, содан кейін v түймесін басыңыз. Егер 

«Выбрать все» параметрін пайдаланбасаңыз немесе жекелеген 

дыбыс жолдарын таңдасаңыз, ойнату тізімі өзгермейді.

 - «Отмена» «Таңдап ойнату» экранында жасалған барлық 

өзгертулерді болдырмайды. Воспроизведение экранына 

оралғанда, ойнату тізімі өзгермеген болады.

Алу

1.  Өнімнің артындағы USB ұясына USB 

құрылғысын салыңыз.

2.  Ойнату экраны көрсетіліп тұрғанда, TOOLS 

түймесін басыңыз. «Құралд.» мәзірі пайда 

болады.

3.  ▲▼ түймелерін пайдаланып «Алу» 

параметрін таңдаңыз да, v түймесін 

басыңыз. Алу экраны пайда болады.

4.  ▲▼ түймелерін пайдаланып дыбыс жолын 

таңдаңыз да, v түймесін басыңыз. Дыбыс 

жолының сол жағында құсбелгі пайда 

болады.

5.  Қосымша дыбыс жолдарын таңдау және 

құсбелгі қою үшін 3-қадамды қайталаңыз.

    bc Бет жылжыту    / Құралд.    ' Қайту

 AllShare Play 

/ Музыка / 

       

аудио CD

TRACK 001 

02 : 38

TRACK 002 

03 : 17

TRACK 003 

05 : 21

TRACK 004 

05 : 34

TRACK 005 

02 : 54

TRACK 006 

03 : 44

TRACK 007 

04 : 07

TRACK 008 

03 : 42

TRACK 009 

03 : 15

TRACK 010 

03 : 16

1/14

00 : 03 / 02 : 38

 TRACK 001

Қазақша  

41

 

|

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   41

2012-05-02   오후 6:14:35