Мультимедиа файлдарын ойнату Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 156 из 177

background image

Мультимедиа файлдарын ойнату

бейнені ойнатуды басқару

DVD, USB, ұялы құрылғыда немесе компьютерде орналасқан бейне мазмұнды ойнатуды басқаруға болады. Дискіге 

немесе мазмұнға байланысты осы нұсқаулықта сипатталған кейбір функциялар қол жетімді болмауы мүмкін.

Бейнені ойнатуға қолданылатын қашықтан басқару құралының түймелері

 

„

Диск мәзірін, тақырыптар мәзірін, қалқымалы 

мәзірді және тақырыптар тізімін пайдалану

DISC MENU 

түймесі

Ойнату кезінде «Диск» мәзірін көрсету үшін 

осы түймені басыңыз.

TITLE MENU 

түймесі

Ойнату кезінде «Видеофайл» мәзірін көрсету 

үшін осы түймені басыңыз.

•  Дискте ойнату тізімі болса, ойнату тізіміне 

өту үшін, КӨК (B) түймесін басыңыз.

POPUP MENU 

түймесі

Ойнату кезінде «Всплывающее меню» мәзірін 

көрсету үшін осы түймені басыңыз.

«Құралд.» мәзірін пайдалану

Ойнату кезінде TOOLS түймесін басыңыз.

Басынан бастап 

ойнату

Фильмнің басына оралу үшін таңдаңыз да, 

v

 түймесін басыңыз.

Movie Note

Movie Note режиссер, актерлардың 

құрамы, сюжет, т.б. сияқты ақп-ты 

қамтамасыз етеді.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Movie Note мүмкіндігін дискіде 

Movie Note ақпараты бар болған 

және желіге қосылған жағдайда 

қолдануға болады.

Scene Search

Scene Search функциясын ойнату кезінде 

көру немесе фильмді өзіңіз таңдаған 

көріністен бастау үшін қолдануға болады.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Егер файлдағы индекс ақпараты 

бүлінген болса немесе файл индекстеуді 

қолдамаса, Scene Search функциясын 

қолдану мүмкін болмайды.

 

\

AllShare Play функциясын желіге 

компьютер жалғағаннан кейін 

ойнатсаңыз, Scene Search 

функциясына қолдау көрсетілмеуі 

мүмкін.

 

„

Ойнатуға қатысты түймелер

Ойнатқыш «Іздеу», «Баяу» немесе «Қадам» 

режимінде дыбысты ойнатпайды.

•  Қалыпты жылдамдықпен ойнатуға қайту үшін 

6

 түймесін басыңыз.

6

 түймесі

Ойнатуды бастайды.

5

 түймесі

Ойнатуды тоқтатады.

7

 түймесі

ойнатуды кідіртеді.

Тез ойнату

Ойнату кезінде 3 немесе 4 түймесін 

басыңыз. 

3

 немесе 4 түймесін басқан сайын 

ойнату жылдамдығы өзгереді.

Баяу ойнату

Кідірту режимінде 4 түймесін басыңыз. 

4

 түймесін басқан сайын ойнату 

жылдамдығы өзгереді.

Қадаммен 

ойнату

Кідірту режимінде 7 түймесін басыңыз. 

7

 түймесін басқан сайын жаңа кадр пайда 

болады.

Өткізіп ойнату

Ойнату кезінде 1 немесе 2 түймесін 

басыңыз. 

1

 немесе 2 түймесін басқан сайын 

диск алдыңғы немесе келесі тарауға немесе 

файлға өтеді.

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

1
4
7

VOL

+

2

8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

SUBTITLE HDMI IN

TV

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

BONUS

5

AUDIO

VIEW

HOME

HOME

REPEAT

SMART

HUB

38

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   38

2012-05-02   오후 6:14:34