Мультимедиа файлдарын ойнату Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 154 из 177

background image

Мультимедиа файлдарын ойнату

Тректі кідірту.
Тректі ойнату.
Бір тректі немесе барлық тректерді қайталау.
Тректерді кездейсоқ ретпен ойнату.

Басқару элементтеріне қол жеткізу үшін тректі 

ойнатыңыз да, ◄► түймешіктерін пайдаланып 

таңдаған басқару элементіңе өтіңіз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Музыка экранының басқару элементтеріне трек ойнатылып 

жатқанда ғана қол жеткізуге болады.

 

\

Барлық басқару элементтері бір уақытта көрсетілмейді.

 

\

Музыканы ойнату туралы қосымша ақпарат алу үшін 40~42 

беттеріндегі Музыканы ойнату басқару бөліміне өтіңіз.

пайдаланушы жазған мазмұн 

бар дискіні ойнату

Сіз DVD немесе CD дискілеріне жазылған 

мультимедиалық файлдарды ойната аласыз.
1.  Диск тартпасына пайдаланушы жазған 

дискіні суретін жоғары қаратып салыңыз 

да, тартпаны жабыңыз. «Құрылғы жалғанды» 

қалқымалы терезесі пайда болады.

2.  ▲▼ түймешіктерін пайдаланып қарайтын 

немесе ойнататын мазмұн түрін таңдаңыз – 

бейнелер, фотосуреттер немесе музыка – 

содан кейін v түймешігін басыңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Ойнатқыш барлық мазмұн түрлері үшін қалталарды 

көрсеткенімен, ол тек 2-қадамда таңдалған мазмұн түріне 

жататын файлдарды көрсетеді. Мысалы, музыканы таңдаған 

болсаңыз, тек музыка файлдарын көре аласыз. Бұл таңдауды 

AllShare Play негізгі экранында өзгертуге болады.

3.  ◄► түймешіктерін пайдалаынп 2-қадамда 

таңдалған мазмұн түрі бар қалтаны 

таңдаңыз да, v түймешігін басыңыз.

4.  Музыканы таңдаған болсаңыз, дискідегі 

музыка файлдары тізілген AllShare музыкасы 

экраны пайда болады. ▲▼ түймешіктерін 

пайдаланып ойнатылатын файлды таңдаңыз 

да, v түймешігін басыңыз.

5.  Фотосуреттерді таңдаған болсаңыз, дискідегі 

фотосуреттер тізілген Allshare фотосуреттері 

экраны пайда болады. ▲▼◄► түймешіктерін 

пайдаланып қарайтын фотосуретті таңдаңыз 

да, v түймешігін басыңыз.

6.  Бейнелерді таңдаған болсаңыз, дискідегі 

бейне файлдар тізілген Allshare видео экраны 

пайда болады. ▲▼◄► түймешіктерін 

пайдаланып көретін бейнені таңдаңыз да, v 

түймешігін басыңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Барлық қалталар үшін, - Музыка, Фотосурет және Бейне – 

сондай-ақ, қашықтан басқару құралындағы TOOLS түймешігін 

басыңыз да, қалтадағы барлық файлдарды ойнату немесе 

автоматты түрде қарау үшін Қалтаны ойнату пәрменін таңдаңыз. 

TOOLS түймешігін басу алдында қалтаны таңдаңыз.

AllShare желі функциясын 

пайдалану

AllShare компьютердегі немесе DLNA үйлесімді 

құрылғыдағы бейнелерді, фотосуреттерді немесе 

музыканы сымсыз желі қосылымын пайдаланып 

ойнатқыш арқылы ойнатуға мүмкіндік береді.

AllShare бағдарламалық құралын жүктеу

Компьютерде немесе DLNA құрылғысында 

AllShare функциясын пайдалану үшін компьютерге 

AllShare бағдарламалық құралын орнату керек.

Samsung.сom веб-сайтынан компьютердің бағдарламалық 

құралын жүктеп алуға және AllShare функциясын пайдалану 

туралы егжей-тегжейлі нұсқауларды алуға болады.
1.  www.samsung.com торабына өтіңіз.
2.  Беттің жоғарғы оң жағында Қолдау түймесін басыңыз.
3.  Қолдау бетінде Модель нөмірі өрісіне 

ойнатқыш моделінің нөмірін енгізіңіз де, 

v

 түймесін басыңыз.

4.  Пайда болғанда бетте Жүктеулер астында сол 

жақта Жүктеулерді алу түймешігін басыңыз. 

Жүктеу орталығы пайда болады.

5.  Жүктеу орталығы бетінде Бағдарламалық 

құрал қойындысын нұқыңыз.

6.  Бағдарламалық құрал қойындысында 

AllShare сызығының оң жағында Файл 

белгішесін нұқыңыз.

36

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   36

2012-05-02   오후 6:14:33