Коммерциялы аудио дисклерд ойнату Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 153 из 177

background image

05
Мультимедиа файлдарын ойнату

1-әдіс

1.  Ойнатқышты қосыңыз.
2.  USB құрылғысын немесе ұялы телефонды 

ойнатқыштың артқы панеліндегі USB портына 

жалғаңыз. «Жаңа құрылғы жалғанды.» 

қалқымалы терезесі пайда болады.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Егер бұл қалқымалы терезе пайда болмаса, 2-әдіске өтіңіз.

3.  ▲▼ түймешіктерін пайдаланып Бейнелер, 

Фотосурет-р немесе Музыка тармағын таңдаңыз 

да, v түймешігін басыңыз. Құрылғының 

немесе телефонның мазмұны тізілген 

AllShare Play экраны пайда болады. Мазмұн 

қалай реттелгеніне байланысты, қалталарды, 

жекелеген файлдарды немесе екеуін де көресіз.

4.  Қарайтын немесе ойнататын файлды 

таңдаңыз да, v түймешігін басыңыз.

5.  Қалтадан шығу немесе «Басты» экранына 

оралу үшін RETURN түймешігін басыңыз.

2-әдіс

1.  Ойнатқышты қосыңыз.
2.  USB құрылғысын немесе ұялы телефонды 

ойнатқыштың артқы панеліндегі USB 

портына жалғаңыз.

3.  «Басты» экранында AllShare Play тармағын 

таңдаңыз да, v түймешігін басыңыз.

4.  Сол жақта «Бейнелер», «Фотосуреттер» 

немесе «Музыка» тармағын таңдаңыз да, 

v

 түймешігін басыңыз.

5.  Оң жақта USB тармағын таңдаңыз да, v 

түймешігін басыңыз. Құрылғының немесе 

телефонның мазмұны тізілген AllShare 

Play экраны пайда болады. Мазмұн қалай 

реттелгеніне байланысты, қалталарды, 

жекелеген файлдарды немесе екеуін де 

көресіз.

6.  Қажет болса, ▲▼◄► түймешіктерін 

пайдаланып қалтаны таңдаңыз да, v 

түймешігін басыңыз.

7.  ▲▼◄► түймешіктерін пайдаланып 

қарайтын немесе ойнататын файлды 

таңдаңыз да, v түймешігін басыңыз.

8.  Қалтадан шығу немесе «Басты» экранына 

оралу үшін RETURN түймешігін басыңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

USB жад құрылғысы бұзылмауы үшін «USB құр-н қауіпсіз 

шығару» функциясын пайдалану керек. HOME түймешігін 

басып «Басты» экранына өтіп, САРЫ (C) түймешікті басыңыз, 

содан кейін v түймешігін басыңыз.

 

\

USB құрылғысын немесе телефонды ойнатып жатқанда 

дискіні салсаңыз, құрылғы режимі автоматты түрде «Диск» 

деп өзгереді.

 

\

Егер ұялы телефоныңыз DLNA үйлесімді болса, USB кабелін 

қоспастан мазмұнды ойната аласыз. 36~37 беттеріндегі 

«AllShare желі функциясын пайдалану» бөлімін қараңыз.

Коммерциялық аудио дискілерді ойнату

1.  Диск тартпасына алдын ала жазылған, 

коммерциялық аудио дискіні суретін жоғары 

қаратып салыңыз да, тартпаны жабыңыз. Жолдар 

тізілген AllShare музыкасы экраны пайда болады. 

Бірінші жолды ойнату автоматты түрде басталады.

2.  Нақты тректі ойнату үшін қашықтан 

басқару құралындағы ▲▼ түймешіктерін 

пайдаланып жолды таңдаңыз да, v 

түймешігін басыңыз.

Музыка экранының басқару элементтері

    bc Бет жылжыту     / Құралд.    ' Қайту

 AllShare Play 

/ Музыка / 

       

аудио CD

TRACK 001 

02 : 38

TRACK 002 

03 : 17

TRACK 003 

05 : 21

TRACK 004 

05 : 34

TRACK 005 

02 : 54

TRACK 006 

03 : 44

TRACK 007 

04 : 07

TRACK 008 

03 : 42

TRACK 009 

03 : 15

TRACK 010 

03 : 16

1/14

00 : 03 / 02 : 38

 TRACK 001

Smart Hub

Диск, USB, жк не тасым. құр-ғысынан бейне, фотосурет не музыка 

мазмұнын ойнат-з.

c

  USB  құр-н  қауіпсіз  шығару      

Параметрлер

HDMI кірісі

AllShare Play

    " Енгізу    ' Қайту

Жаңа құрылғы жалғанды.

m80

Бейнелер
Фотосурет-р
Музыка

Қазақша  

35

 

|

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   35

2012-05-02   오후 6:14:33