Параметрлер Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 148 из 177

background image

Параметрлер

5.  Wi-Fi байланысын орнатудың үш жолы бар : 

•  Wi-Fi құрылғысы арқылы.
•  PBC көмегімен ойнатқыш арқылы.
•  Ойнатқыш арқылы PIN кодын пайдаланып.

Әрқайсысы төменде қамтылған.

Wi-Fi құрылғысы арқылы

1.  Wi-Fi құрылғысында құрылғыда екінші Wi-Fi 

Direct құрылғысына қосылу процедурасын 

орындаңыз. Нұсқауларды құрылғының 

пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

2.  Процедураны аяқтағанда, теледидар 

экранында Wi-Fi Direct қолдайтын құрылғысы 

қосылуды сұрағаны туралы айтатын 

қалқыманы терезені көресіз. OK тармағын 

таңдап, қабылдау үшін v түймесін басыңыз.

3.  «Қосылу» қалқымалы терезесі, содан кейін 

«Қосылды» қалқымалы терезесі пайда болады. 

Ол жабылғанда, Wi-Fi Direct экранындағы 

тізімде құрылғыны қосылған ретінде көресіз.

Ойнатқыш арқылы ИКМ пайдаланып

1.  Осы ойнатқышқа қосу керек Wi-Fi Direct 

құрылғысын таңдап, содан кейін v 

түймесін басыңыз. PBC/PIN қалқымалы 

терезесі пайда болады.

2.  PBC тармағын таңдап, содан кейін v 

түймесін басыңыз. PBC қалқымалы терезесі 

пайда болады.

3.  2 минут ішінде Wi-Fi Direct құрылғысындағы 

PBC түймесін басыңыз.

4.  «Қосылу» қалқымалы терезесі, содан кейін 

«Қосылды» қалқымалы терезесі пайда болады. 

Ол жабылғанда, Wi-Fi Direct экранындағы 

тізімде құрылғыны қосылған ретінде көресіз.

Ойнатқыш арқылы PIN кодын пайдаланып

1.  Осы ойнатқышқа қосу керек Wi-Fi Direct 

құрылғысын таңдап, содан кейін v 

түймесін басыңыз. PBC/PIN қалқымалы 

терезесі пайда болады.

2.  PIN тармағын таңдап, содан кейін v 

түймесін басыңыз. PIN қалқымалы терезесі 

пайда болады.

3.  Қалқымалы терезедегі PIN кодын жазып 

алыңыз, содан кейін қосылу керек Wi-Fi 

Direct құрылғысындағы тиісті өріске енгізіңіз.

4.  «Қосылу» қалқымалы терезесі, содан кейін 

«Қосылды» қалқымалы терезесі пайда болады. 

Ол жабылғанда, Wi-Fi Direct экранындағы 

тізімде құрылғыны қосылған ретінде көресіз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Wi-Fi Direct функциясын пайдаланғанда сымды немесе 

сымсыз желі қосылымы ажыратылады.

Бағдарламаның кіру нүктесі

Soft AP дегеніміз – Бағдарламалық құрал арқылы 

қосылатын кіру нүктесі терминінің қысқартылған 

түрі.

Soft AP ойнатқыш арқылы басқа Wi-Fi 

құрылғыларын желіңізге жалғауға мүмкіндік 

береді және AllShare желілік функциялары немесе 

желілік қашықтан басқару құралы сияқты әртүрлі 

функцияларды қолдануға мүмкіндік береді.

Бұл үшін басқа Wi-Fi құрылғыларын желіге жалғау 

кезінде оларға енгізу керек болатын қауіпсіздік 

кілтін жасауыңыз қажет болады.
1.  «Басты» экранында Параметрлер 

опциясын таңдап, v түймесін басыңыз.

2.  Желі тармағын таңдап, содан кейін v 

түймесін басыңыз.

3.  Soft AP тармағын таңдап, содан кейін v 

түймесін басыңыз.

4.  Қосу немесе Сѳндіру пәрменін таңдап, 

содан кейін v түймесін басыңыз.

< Бағдарламаның кіру нүктесі 

қауіпсіздік кілтін орнату >

1.  «Бағдарламаның кіру нүктесі» экранында 

Қауіпсізд. кілті опциясын таңдап, v 

түймесін басыңыз. «Қауіпсізд. кілті» экраны 

көрсетіледі.

2.  «Қауіпсізд. кілті» экранында қауіпсіздік кілтін 

енгізіңіз. Қашықтан басқару құралындағы сан 

түймешіктерінің көмегімен сандарды тікелей 

енгізіңіз. Әріпті ▲▼◄► түймешіктерінің 

көмегімен таңдау арқылы енгізіп, содан 

кейін v түймешігін басыңыз.

3.  Аяқтағанда, ▲▼◄► түймешіктерін 

пайдаланып экранның төменгі жағындағы 

Дайын тармағына өтіп, v түймесін 

басыңыз.

Wi-Fi құрылғысын құрылғыдағы қосылу 

процедурасы арқылы қоссаңыз, тиісті өріске 

осында жасалған қауіпсіздік кілтін енгізу керек.

30

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   30

2012-05-02   오후 6:14:31