HDMI крс Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 139 из 177

background image

04
Параметрлер

HDMI кірісі

Егер сыртқы құрылғыны HDMI IN 1 немесе 

HDMI IN 2 портына жалғасаңыз, оны іске қосу 

үшін HDMI көзін HDMI OUTPUT функциясының 

көмегімен таңдаңыз.
1.  «Басты» экранындағы HDMI кірісі таңдап, 

v

 түймешігін басыңыз. 

2.  HDMI IN 1 немесе HDMI IN 2 таңдап, v 

түймешігін басыңыз. 

 |NOTE |

 

\

Егер HDMI IN 1 арқылы өткізу қосылса, бастапқыдан 

алынған шығыс сигналын теледидарыңыздан ойнатқышты 

қоспастан көруге болады. (24-бетті қараңыз)

 

\

HDMI 1 және HDMI 2 кірістері Anynet+ (HDMI-CEC) 

функциясын қолдамайды.

 

\

Егер кіріс көзі ретінде HDMI IN 1 немесе HDMI IN 2 

таңдасаңыз да, ойнатқышты қайта қосқан кезде ол таңдалған 

кірісті әдепкі мәнге автоматты түрде қайта орнатады. HDMI 

көзін қайтадан таңдау үшін жалғанған құрылғыны қосыңыз 

және HDMI көзін қайта таңдау үшін HDMI кірісі функциясын 

пайдаланыңыз.

 

\

HDMI кірісін таңдау алдыңғы тақтаның дисплейінде 

көрсетіледі.

 

\

Ойнатқыштың HDMI шығысын HDMI кіріс ұясына тікелей 

жалғамаңыз.

параметрлер экранына кіру

1.  Негізгі экранда Параметрлер пәрменін 

таңдап, одан кейін v түймесін басыңыз. 

Параметрлер экраны көрсетіледі.

2.  Параметрлер экранындағы мәзірлерге, қосалқы 

мәзірлерге және опцияларға кіру үшін төмендегі 

қашықтан басқару құралының суретін қараңыз.

Параметрлер мәзірінде қолданылатын 

қашықтан басқару құралындағы түймелер

1

HOME түймесі : негізгі мәзірге өту үшін басыңыз.

2

RETURN түймесі : алдыңғы мәзірге қайтарады.

3

v

 (Енгізу) / БАҒЫТ түймелері : 

•  Меңзерді жылжыту немесе элементті таңдау үшін 

▲▼◄► түймелерін басыңыз.

•  Таңдалып тұрған элементті іске қосу немесе 

орнатуды растау үшін v түймесін басыңыз.

4

EXIT түймесі : ағымдағы мәзірден шығу үшін басыңыз.

Функциялар туралы толық ақпарат

Әрбір Параметрлер функциясы, мәзір 

элементі және жеке опция экранда толығымен 

түсіндіріледі. Түсіндірмені көру үшін ▲▼◄► 

түймелерін басып, функцияны, мәзір элементін 

немесе опцияны таңдаңыз. Түсіндірме әдетте 

экранның оң жағында көрсетіледі.  

Әрбір Параметрлер функциясының қысқа 

сипаттамасы келесі бетте басталады. Кейбір 

функциялар туралы қосымша ақпарат осы 

нұсқаулықтың Қосымша бөлімінде берілген.

Көрсету

3D Баптаулары
ТД кадр пішімі 

16:9 Бастапқы

Smart Hub бейнебет өлшемі   3-өлшем

BD Wise 

Қосу

Ажыратымдылық Авто
Бейнекадр (24Fs) 

Авто

HDMI түс пішімі 

Авто

HDMI қою түсі 

Авто

Прогрессивті режим 

Авто

Аудио

Желі

Жүйе

Қолдау

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

1
4
7

VOL

+

2

8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

SUBTITLE HDMI IN

TV

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

BONUS

5

AUDIO

VIEW

HOME

HOME

REPEAT

SMART

HUB

1

2

4

3

Қазақша  

21

 

|

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   21

2012-05-02   오후 6:14:29