Параметрлер Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 138 из 177

background image

Параметрлер

бастапқы параметрлерді орнату процедурасы

•  Бастапқы параметрлер реттелмесе, негізгі экран 

көрсетілмейді.

•  Бағдарламалық құралдың нұсқасын жаңартқаннан кейін, 

ойнатқыштың OSD (On Screen Display) мәзірі өзгеруі мүмкін.

•  Таңдалған мәзірге қарай кіру қадамдары әртүрлі болуы мүмкін.

Бастапқы параметрлерді орнату процедурасы экран 

мәзірі мен мәзір тілдерін орнатуға, үй желісіне 

байланысты реттеуге, теледидарға тиісті кадр пішімінің 

шығысын (экран өлшемі мен пішімі) таңдауға және 

ойнатқыштың бағдарламалық құралына жаңарту бар 

болса, оны қолдануға мүмкіндік береді.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Бастапқы параметрлерді орнату процедурасы барысында Желіні 

орнату қадамын өткізіп жіберген болсаңыз, желілік параметрлерді 

кейін реттеуге болады. Нұсқауларды 27~29-беттеріндегі «Желілік 

байланысты реттеу» бөлімінен қараңыз.

 

\

Бастапқы параметрлерді орнату экранын қайтадан көрсетіп, 

өзгеріс енгізу қажет болса, Негізгі экранда Параметрлер 

> Жүйе > Бастапқы баптаулар пәрменін таңдаңыз немесе 

«Қалп.» опциясын таңдаңыз. (24- немесе 26-бетті қараңыз)

 

\

Anynet+(HDMI-CEC) функциясын пайдаланғыңыз келсе, 

төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

1)  Ойнатқышты Anynet+(HDMI-CEC) функциясымен үйлесімді 

Samsung теледидарына HDMI кабелі арқылы жалғаңыз.

2)  Теледидар мен ойнатқыштағы Anynet+(HDMI-CEC) мүмкіндіктерін 

«Қосулы» күйіне қойыңыз.

3)  Теледидарды «Бастапқы параметрлер процедурасы» параметріне 

қойыңыз.

негізгі экран

1

Smart Hub : Smart Hub бағдарламасын іске қосады. 

Smart Hub бағдарламасынан YouTube сайтына, ойындарға 

және басқа қолданбаларға қол жеткізуге болады.

2

AllShare Play : Дискілерден, USB құрылғыларынан, 

компьютерден немесе мобильді құрылғылардан бейне, 

фотосурет немесе музыка мазмұнын ойнату.

3

HDMI кірісі : Кіріс көзін HDMI IN 1 немесе HDMI IN 

2 портына жалғанған ТАП немесе ойын қосымшасы 

сияқты құрылғыға өзгертуге болады.

4

Параметрлер : Жеке таңдауларыңызға сәйкес келетін 

әртүрлі функцияларды орнату.

 Негізгі экранда опцияны таңдау

1.  Негізгі экранда опцияны таңдау үшін ◄► түймелерінің 

көмегімен меңзер қажетті опцияны бөлектегенше оны 

жылжытып, одан кейін v түймесін басыңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Ойнатқыш тоқтатылған режимде еш қолданылмастан  

5 минуттан артық тұрса, теледидарда экран қорғауышы пайда 

болады. Ойнатқыш экран қорғауышы режимінде 20 минуттан 

артық тұрса, қуат автоматты түрде ажыратылады.

AllShare Play

HDMI кірісі

Жеке қалауларыңызға сай келетін түрлі функцияларды  

орнатыңыз.

Smart Hub

1

3

4

Параметрлер

2

20

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   20

2012-05-02   오후 6:14:29