Байланыстар Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 134 из 177

background image

Байланыстар

Теледидарға жалғау

Өнімнің HDMI OUT ұясын HDMI кабелі (жинақпен бірге берілмейді) арқылы теледидардың HDMI IN 

ұясына жалғаңыз. 

 - Барлық байланыстарды қосып болғанша қуат сымын розеткаға қоспаңыз.

 - Байланыстарды ауыстырған кезде, бастамай тұрып барлық құрылғыларды өшіріңіз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Бейнелеу құрылғысын жалғау үшін HDMI-DVI кабелі қолданылса, дыбысты есту үшін дыбыс жүйесіне ойнатқыштағы Digital Audio 

Out ұясын да жалғау керек. 

 

\

HDMI кабелі сандық бейне және дыбыс сигналын шығарады, сондықтан дыбыс кабелін жалғаудың қажеті жоқ.

 

\

Теледидар түріне байланысы, кейбір HDMI шығыс ажыратымдылықтары жұмыс істемеуі мүмкін. Теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

 

\

Ойнатқышты теледидарға HDMI кабелі арқылы жалғап немесе жаңа теледидарға жалғап, алғаш рет қосқан кезде, ойнатқыш HDMI 

шығыс ажыратымдылығын теледидар қолдайтын ең жоғары деңгейге автоматты түрде орнатады.

 

\

HDMI кабелі ұзын болса, экранда кедергі пайда болуы мүмкін. Бұндай жағдайда, мәзір ішіндегі HDMI қанық түсі функциясын 

«Өшіру» күйіне орнатыңыз.

 

\

Бейнелерді HDMI 720p,1080i немесе 1080p шығыс режимінде қарау үшін жоғары жылдамдықты (2-санат) HDMI кабелін пайдалану қажет.

 

\

HDMI теледидарға тек таза сандық сигнал шығарады. 

Теледидар HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) функциясын қолдамаса, экранда кездейсоқ шуыл пайда болады.

Бейне 

дыбыс

16

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   16

2012-05-02   오후 6:14:26