Алдыы панель Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 131 из 177

background image

02
Жұмысты бастау

Алдыңғы панель

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Ойнатқыштың бағдарламалық құралын USB Host ұясы арқылы жаңарту үшін USB жад құрылғысын пайдалану қажет.

 

\

Ойнатқыш Blu-ray диск мәзірін көрсеткенде, ойнатқыштағы немесе қашықтан басқару құралындағы Ойнату түймесін басып фильмді қосу 

мүмкін болмайды. Фильмді ойнату үшін, диск мәзірінде Фильмді ойнату немесе Бастау пәрменін таңдап, түймесін басу керек.

Артқы панель

ДИСПЛЕЙ

USB ҰЯСЫ

ҚУАТ ТҮЙМЕСІ

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫНЫҢ СЕНСОРЫ

ТОҚТАТУ ТҮЙМЕСІ

ШЫҒАРУ ТҮЙМЕСІ

ENTER ТҮЙМЕСІ

ДИСК ҰЯСЫ

ОЙНАТУ/КІДІРТУ ТҮЙМЕСІ

LAN

HDMI OUT

HDMI IN

DIGITAL AUDIO OUT

Қазақша  

13

 

|

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   13

2012-05-02   오후 6:14:24