Жмысты бастау Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 126 из 177

background image

Жұмысты бастау

Диск және пішім үйлесімділігі

Ойнатқыш ойнататын диск түрлері мен мазмұндар

Мультимедиа

Диск түрі

Мәліметтер

БЕЙНЕ

Blu-ray Disc 

3D Blu-ray Disc BD-RE пішімінде жазылған BD-ROM немесе BD-RE/-R дискі.

DVD-VIDEO 

DVD-RW 

DVD-R 

DVD+RW 

DVD+R

DVD-VIDEO, жазылған және пішімделген DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R дискілері 

немесе DivX, MKV, MP4 мазмұндарын қамтитын USB жад құрылғысы.

МУЗЫКА

CD-RW/-R,  

DVD-RW/-R, 

BD-RE/-R

CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R дискісіне жазылған музыка немесе MP3 не WMA 

мазмұндарын қамтитын USB жад құрылғысы.

ФОТОСУРЕТ

CD-RW/-R,  

DVD-RW/-R, 

BD-RE/-R

CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R дискісіне жазылған фотосуреттер немесе JPEG 

мазмұндарын қамтитын USB жад құрылғысы.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Диск түріне немесе жазу жағдайларына байланысты ойнатқыш белгілі CD-RW/-R және DVD-R дискілерін ойнатпауы мүмкін.

 

\

DVD бейне пішімінде дұрыс жазылмаған болса, DVD-RW/-R дискісі ойнатылмайды.

 

\

Ойнатқыш DVD-R дискісіне 10 Мбит/с-тан жоғары бит жылдамдығымен жазылған мазмұнды ойнатпайды.

 

\

Ойнатқыш BD-R дискісіне немесе USB құрылғысына 25 Мбит/с-тан жоғары бит жылдамдығымен жазылған мазмұнды ойнатпайды.

 

\

Ойнату кейбір диск түрлеріне немесе көру бұрышы мен кадр пішімінің өзгертілуі сияқты арнайы функциялар орындалғанда істемеуі 

мүмкін. Диск туралы толық ақпарат диск қорабында жазылған. Қажет болса, соны қараңыз.

 

\

BD-J тақырыбы ойнатылғанда, оның жүктелуі қалыпты тақырыпқа қарағанда ұзағырақ уақыт алуы немесе кейбір функциялар баяу орындалуы мүмкін.

Ойнатқыш ойнатпайтын диск түрлері

•  HD DVD

•  DVD-ROM/PD/ 

MV дискілері, т.с.с.

•  DVD-RAM

•  Super Audio CD  

(CD қабатынан басқа)

•  DVD-RW(VR режимі)

•  CVD/CD-ROM/CDV/

CD-G/CD-I/LD 

(CD-G кеңейтімдері 

суреттерді емес, дыбысты 

ғана ойнайды).

•  Жазуға арналған 3,9 

Гбайт DVD-R дискісі.

8

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   8

2012-05-02   오후 6:14:23