ЖЕллК ызмЕТТЕР Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 125 из 177

background image

Мазмұны

Қазақша  

7

 

|

ЖЕліліК ҚызмЕТТЕР

45  Smart Hub функциясын пайдалану
45 

Smart Hub функциясы туралы қысқаша 

мәлімет

46 

Веб-браузерді пайдалану

47  BD-LIVE™

ҚоСымшА

48  Сәйкестік және үйлесімділік ескертуі
49  Көшіруден қорғау
49  Желі қызметінің жауапкершілігінен бас 

тарту

50  Лицензия
52  Қосымша ақпарат 
52 Ескертпе
54 

Мазмұн түріне сай ажыратымдылық

55 

Сандық шығыс сигналын таңдау

56  Ақаулықтарды жою
58 

Жөндеу жұмыстары

58  Техникалық сипаттар

38  Бейнені ойнатуды басқару
38 

Бейнені ойнатуға қолданылатын 

қашықтан басқару құралының түймелері

38 

«Құралд.» мәзірін пайдалану

40  Музыканы ойнату басқару
40 

Музыканы ойнату қолданылатын 

қашықтан басқару құралының түймелері

40 

Құралд. мәзірін пайдалану

41 

Аудио ықшам дискісіндегі дыбыс 

жолдарын қайталау

41 

Аудио ықшам дискісіндегі дыбыс 

жолдарын кездейсоқ ретпен ойнату

41 

Ықшам дискіден ойнату тізімін жасау

41 Алу
42  Фотосурет мазмұнын ойнату 
42 

«Құралд.» мәзірін пайдалану

43  Файл бөлектелген кезде «Құралд.» 

мәзірін пайдалану

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   7

2012-05-02   오후 6:14:22