Мазмны Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 124 из 177

background image

Мазмұны

6

  Қазақша

ҚАУіпСізДіК АҚпАРАТы

Абайлаңыз

Сақтық шаралары

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Дискіні сақтау және басқару

Қолдануға қатысты ескертулер

3D функциясын пайдалану

Авторлық құқық

ЖұмыСТы бАСТАУ

Диск және пішім үйлесімділігі

Ойнатқыш ойнататын диск түрлері мен 

мазмұндар

Ойнатқыш ойнатпайтын диск түрлері

Аймақ коды

Ойнатқыш ойнататын дискілердің 

логотиптері

10 

Қолдауы бар пішімдер

12  Қосымша жабдықтар
13  Алдыңғы панель
13  Артқы панель
14  Қашықтан басқару құралы
14 

Қашықтан басқару құралымен танысу

15 

Қашықтан басқару құралын теледидарды 

басқару үшін реттеу

бАйлАныСТАР

16  Теледидарға жалғау
17  Дыбыс жүйесіне жалғау
17 

1-әдіс HDMI пішімін қолдайтын AV 

ресиверге жалғау

17 

2-әдіс Dolby Digital немесе DTS декодері 

бар AV ресиверіне жалғау

18  Сыртқы құрылғыларға жалғау
19  Желілік маршрутизаторға жалғау
19 

Сымды желі

19 

Сымсыз желі

пАРАмЕТРлЕР

20  Бастапқы параметрлерді орнату 

процедурасы

20  Негізгі экран
21  HDMI кірісі
21  Параметрлер экранына кіру
21 

Параметрлер мәзірінде қолданылатын 

қашықтан басқару құралындағы түймелер

22  Параметрлер мәзірінің функциялары 
27  Желілер және Интернет
27 

Желілік байланысты реттеу

29 

Wi-Fi Direct

30 

Бағдарламаның кіру нүктесі

31 

AllShare параметрлері

31  Бағдарламалық құралды жаңарту
31 Желіде
32 

USB арқылы

32 

Диск арқ.

32 

Жүктелген файл арқылы

33 

Күту режимінде жаңарту

мУльТимЕДиА фАйлДАРын ойнАТУ

34  Коммерциялық бейне дискілерін ойнату
34  AllShare Play экраны
34 

AllShare Play экранына қол жеткізу

34 

AllShare Play экраны туралы қысқаша

34  USB құрылғысындағы немесе USB 

үйлесімді үялы телефонындағы 

файлдарды ойнату

35  Коммерциялық аудио дискілерді ойнату
35 

Музыка экранының басқару элементтері

36  Пайдаланушы жазған мазмұн бар 

дискіні ойнату

36  AllShare желі функциясын пайдалану
36 

AllShare бағдарламалық құралын жүктеу

37 

Компьютерде немесе DLNA құрылғысында 

орналасқан мазмұнды Blu-ray диск 

ойнатқышы арқылы ойнату

37 

Компьютерде орналасқан мазмұнды 

ойнатуды смартфон көмегімен басқару

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   6

2012-05-02   오후 6:14:22