فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 591 из 799

background image

یرادرب هخسن قح

Copyright © 2016 Samsung Electronics

.تسا یللملا نیب یرادرب هخسن قح نیناوق تظافح تحت امنهار هچرتفد نیا

 زا و لکش ره هب  Samsung Electronics  زا یلبق یبتک هزاجا نودب دناوت یمن امنهار هچرتفد نیا زا یشخب چیه

 و تاعلاطا یزاس هریخذ یاضف رد ندرک هریخذ ای طبض ،یپکوتف هلمج زا یکیناکم ای یکیرتکلا هلیسو ره قیرط

.دوش لقتنم ای همجرت ،عیزوت ،ریثکت ،تاعلاطا یبایزاب یاه متسیس

یراجت یاه تملاع

• 

.دنتسه Samsung Electronics هدش تبث یراجت یاه تملاع گنوسماس یوگول و گنوسماس

• 

.تسا ایند رسارس رد Bluetooth SIG, Inc.  تکرش هدش تبث یراجت تملاع کی Bluetooth

®

 
• 

.تسا اهنآ هطوبرم نابحاص کلمت تحت ،یرادرب هخسن قح و یراجت یاه تملاع رگید

ﯽﺳﺭﺎﻓ

20