فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 589 из 799

background image

18

همیمض

یبای بیع

.دینک ناحتما ار ریز یاه لح هار افطل ،گنوسماس تامدخ زکرم اب سامت زا لبق

دوش یمن نشور ثوتولب یوگدنلب

 ،ثوتولب یوگدنلب ندرک نشور زا لبق .دوش یمن نشور امش ثوتولب یوگدنلب ،دوش یم هیلخت ًلاماک یرتاب ژراش یتقو

.دینک ژراش ًلاماک ار یرتاب

دنک یم راک امش ثوتولب یوگدنلب

 ،نآ هرابود ندرک نشور و ثوتولب یوگدنلب ندرک شوماخ اب ،دهد یمن خساپ ای دنک یمن راک ثوتولب یوگدنلب رگا

.دینک فرطرب ار لکشم نیا دینک یعس

 نیا ماجنا یارب .دینک رارقرب ار نآ هرابود و دینک عطق ار ثوتولب لاصتا ،درکن راک نانچمه ثوتولب یوگدنلب رگا

 ثوتولب یزاس تفج تلاح هب ثوتولب یوگدنلب یتقو .دیهد راشف هیناث هس ًادودح ار ثوتولب یزاس تفج همکد ،راک

.دینک یسررب ار ثوتولب یوگدنلب درکراک سپس و دینک لصو هرابود ار اه هاگتسد ،دش دراو

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،دشن فرطرب لکشم مه دوجو نیا اب رگا

 دروم USB یاه لباک و اهرژراش زا هدافتسا ماگنه) دوش یمن ژراش تسرد یرتاب

(گنوسماس دییأت

.تسا لصو تسرد رژراش ای USB لباک دیوش نئمطم

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،دشن فرطرب لکشم مه دوجو نیا اب رگا

ﯽﺳﺭﺎﻓ

18