فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 588 из 799

background image

ثوتولب یوگدنلب زا هدافتسا

17

رگید یاه هنیزگ تامیظنت

.دینک یزاس یشرافس 

Lux manager همانرب و ثوتولب یوگدنلب یارب ار تامیظنت دیناوت یم

1

 

.دینزب هبرض 

Lux manager یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض 

Lux manager یور یلصا هحفص رد ،دینک یم هدافتسا iOS هارمه نفلت هاگتسد کی زا رگا

2

 

.دینزب هبرض 

تامیظنت ←   یور

لاصتا ریدم

.دینک وجتسج یلعف لصتم یوگدنلب همکد تاعلاطا هدهاشم ای لاصتا یارب ار ثوتولب یوگدنلب

Motion UX

.دینک لاعف ثوتولب یوگدنلب غارچ ییانشور و گنر رییغت یارب ار تکرح صیخشت یگژیو

تاعلاطا

 ار ربراک یامنهار هچرتفد دیناوت یم روطنیمه .دینک زاب ار عبنم زوجم و هدهاشم ار همانرب هخسن تاعلاطا دیناوت یم

.دینک هدهاشم

ﯽﺳﺭﺎﻓ

17