فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 587 из 799

background image

ثوتولب یوگدنلب زا هدافتسا

16

یقیسوم رون

 رییغت شخپ لاح رد یقیسوم ساسا رب گنر و غارچ ییانشور ،دینک میظنت 

یقیسوم رون یور ار غارچ تلاح یتقو

.درک دنهاوخ رییغت شخپ لاح رد یقیسوم یادص نازیم ساسا رب ییانشور و یفداصت تروص هب گنر .درک دهاوخ

.دش دهاوخ رهاظ هحفص تسار یلااب هشوگ رد   دامن

عمش تلاح

.دز دهاوخ وسوس عمش کی لثم غارچ ییانشور ،دینک میظنت 

عمش تلاح یور ار غارچ تلاح یتقو

.دش دهاوخ رهاظ هحفص تسار یلااب هشوگ رد   دامن

باوخ جنس نامز زا هدافتسا

.دوش شوماخ راکدوخ تروص هب هدش میظنت شیپ زا نامز رد ات دینک میظنت ار غارچ دیناوت یم امش

1

 

.دینزب هبرض 

Lux manager یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض 

Lux manager یور یلصا هحفص رد ،دینک یم هدافتسا iOS هارمه نفلت هاگتسد کی زا رگا

2

 

.دینزب هبرض 

باوخ رمیات ←   یور

3

 

.دینزب هبرض 

عورش یور و هدرک میظنت ار جنس نامز

.دش دنهاوخ شوماخ یقیسوم و غارچ ،هدش میظنت شیپ زا نامز رد

ﯽﺳﺭﺎﻓ

16