فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 586 из 799

background image

ثوتولب یوگدنلب زا هدافتسا

15

غارچ یارب رگید یاه گنر باختنا

.دینک باختنا زین ار یرگید یاه گنر میظنت شیپ یاه گنر زجب دیناوت یم امش

1

 

.دینزب هبرض 

Lux manager یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض 

Lux manager یور یلصا هحفص رد ،دینک یم هدافتسا iOS هارمه نفلت هاگتسد کی زا رگا

2

 

.دینزب هبرض 

نم گنر ←   یور

3

 

.دینزب هبرض دوخ بولطم گنر یور ،رگباختنا لنپ رد

.دش دهاوخ لامعا غارچ یور بختنم گنر

.دینزب هبرض   یور ،بولطم گنر یزاس هریخذ یارب

.دیراد هگن و دیهد راشف هدش هریخذ گنر دامن یور ،هدش هریخذ گنر فذح یارب

ثوتولب یوگدنلب اب غارچ گنر رییغت

.دینک هدافتسا ثوتولب یوگدنلب تکرح صیخشت یگژیو زا دیناوت یم

 ساسا رب غارچ ییانشور و گنر یتقو .دنک رییغت یفداصت روط هب غارچ گنر ات دیهد ناکت ار ثوتولب یوگدنلب

 ریز همکد رب سپس و دینزب هبرض 

تامیظنت ←   یور ،Lux manager یلصا هحفص رد ،درکن رییغت تکرح

.دوش لاعف تکرح ییاسانش یگژیو ات دینزب هبرض 

Motion UX

غارچ تلاح رییغت

.دیهد رییغت ار غارچ تلاح دیناوت یم فلتخم تلااح داجیا روظنم هب

 هارمه نفلت هاگتسد کی زا رگا .دینزب هبرض 

Lux manager یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض 

Lux manager یور یلصا هحفص رد ،دینک یم هدافتسا iOS

.دینک باختنا ار ریز دراوم زا یکی و دینزب هبرض 

 یور

مارآ جوم

.دنک یم رییغت یفداصت تروص هب غارچ گنر ،دیهد یم رارق 

مارآ جوم یور ار غارچ تلاح هک یماگنه

.دش دهاوخ رهاظ هحفص تسار یلااب هشوگ رد   دامن

طیحم رون رییغت

 ات دهاوخ رییغت یا هرود تروصب غارچ ییانشور ،دینک میظنت 

طیحم رون رییغت رون یور ار غارچ تلاح یتقو

.دوش هدید راد نابرض تروصب غارچ ییانشور

.دش دهاوخ رهاظ هحفص تسار یلااب هشوگ رد   دامن

ﯽﺳﺭﺎﻓ

15