فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 585 из 799

background image

ثوتولب یوگدنلب زا هدافتسا

14

غارچ ییانشور میظنت

1

 

.دینزب هبرض 

Lux manager یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض 

Lux manager یور یلصا هحفص رد ،دینک یم هدافتسا iOS هارمه نفلت هاگتسد کی زا رگا

2

 

.دینزب هبرض   ای   یور ییانشور میظنت یارب

.دینک میظنت ار ییانشور ات دیشکب نییاپ ای لااب هب هحفص یور رب ار دوخ تشگنا ای

ثوتولب یوگدنلب اب غارچ ییانشور میظنت

.دیهد راشف غارچ ییانشور میظنت همکد یور ،ثوتولب یوگدنلب زا هدافتسا اب غارچ ییانشور میظنت یارب

 °1۰۰ زا شیب ار ثوتولب یوگدنلب .دینک هدافتسا ثوتولب یوگدنلب همکد تکرح صیخشت یگژیو زا دیناوت یم ای

 یتقو .دینک تسار ار نآ هرابود ،دیسر بولطم حطس هب ییانشور یتقو .دنک یم رییغت جیردت هب ییانشور .دینک مخ

 هبرض 

تامیظنت ←   یور ،Lux manager یلصا هحفص رد ،درکن رییغت تکرح ساسا رب غارچ ییانشور

.دوش لاعف تکرح ییاسانش یگژیو ات دینزب هبرض 

Motion UX ریز همکد رب سپس و دینزب

غارچ گنر رییغت

1

 

.دینزب هبرض 

Lux manager یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض 

Lux manager یور یلصا هحفص رد ،دینک یم هدافتسا iOS هارمه نفلت هاگتسد کی زا رگا

2

 

.دیورب تسار ای پچ تمس هب ،هدش میظنت شیپ زا گنر باختنا یارب

3

 

.دینک باختنا ار گنر دامن کی ،گنر هحفص نییاپ رد

.دینزب هبرض رظن دروم گنر یور هحفص نیا رد ،نینچمه

.دش دهاوخ لامعا غارچ یور بختنم گنر

ﯽﺳﺭﺎﻓ

14