فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 584 из 799

background image

ثوتولب یوگدنلب زا هدافتسا

13

غارچ زا هدافتسا

Lux manager همانرب یفرعم

 رد ثوتولب قیرط زا ار 

Lux manager همانرب ،غارچ زا یرتشیب یاه یگژیو زا هدافتسا ای غارچ میظنت یارب

 ای 

Galaxy Apps زا ار Lux manager همانرب دیناوت یم .دینک بصن و دولناد لصتم هارمه نفلت هاگتسد

 هاگشورف زا ار همانرب دیناوت یم ،دینک یم هدافتسا iOS هارمه نفلت هاگتسد زا رگا .دینک دولناد 

Play هاگشورف

.دینک دولناد Apple همانرب

 هارمه نفلت هاگتسد کی زا رگا .دینزب هبرض 

Lux manager یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض 

Lux manager یور یلصا هحفص رد ،دینک یم هدافتسا iOS

 iOS هارمه نفلت هاگتسد زا رگا .دوش یم لصو ثوتولب یوگدنلب هب راکدوخ تروصب 

Lux manager همانرب

.دینزب هبرض وشزاب هرجنپ رد ثوتولب یوگدنلب مان یور ،دیناوت یم ،دینک یم هدافتسا

 لاصتا ریدم ←   یور Lux manager یلصا هحفص رد ،دشن لصو امش ثوتولب یوگدنلب هب همانرب رگا

.دینک لصتم ار نآ یتسد تروصب ات دینزب هبرض دوخ ثوتولب یوگدنلب مان یور رب و دینزب هبرض

ﮓﻧﺭ ﺩﺎﻣﻧ

ﮓﻧﺭ ﻪﺣﻔﺻ ﺩﺎﻣﻧ

ﻍﺍﺭﭼ ﯽﻳﺎﻧﺷﻭﺭ ﻡﻳﻅﻧﺗ

ﻍﺍﺭﭼ ﯽﻳﺎﻧﺷﻭﺭ ﻡﻳﻅﻧﺗ

 ﺕﺳﺭﻬﻓ ﻪﺣﻔﺻ ﻪﺑ ﺩﻭﺭﻭ

Lux manager

ﻍﺍﺭﭼ ﻥﺩﺭﮐ ﺵﻭﻣﺎﺧ ﺎﻳ ﻥﺷﻭﺭ

ﯽﺳﺭﺎﻓ

13