فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 581 из 799

background image

ثوتولب یوگدنلب زا هدافتسا

• 

 یم هدافتسا ورین مک تلاوصحم و یکشزپ ای ینف ،یتعنص تازیهجت یخرب سناکرف هباشم یسناکرف زا ثوتولب

.دوش داجیا لخادت تسا نکمم ،تلاوصحم هنوگ نیا یکیدزن رد لاصتا ماگنه و دنک

• 

 اب دنا هدشن دییأت ای شیامزآ  Bluetooth SIG  طسوت هک ییاهنآ هژیو هب ،اه هاگتسد زا یضعب تسا نکمم

.دنشابن راگزاس امش ثوتولب یوگدنلب

• 

 )یراجت فادها یارب تاملاکم دونش ای اه لیاف یاه هخسن تقرس لاثم یارب( ینوناقریغ فادها یارب ثوتولب زا

.دینکن هدافتسا

ثوتولب قیرط زا لاصتا

 ار ثوتولب یوگدنلب تقو ره ،دندش تفج اه هاگتسد یتقو .دینک تفج هارمه نفلت هاگتسد کی اب ار ثوتولب یوگدنلب

.دوش یم لصتم هارمه نفلت هاگتسد هب راکدوخ روط هب ،دینک نشور

1

 

 تفج تلاح هب ات دیراد هگن هیناث هس زا شیب یارب و دیهد راشف ار ثوتولب یزاس تفج همکد 

 ثوتولب یوگدنلب 

.دیوش دراو ثوتولب یزاس

.دنز یم کمشچ یبآ و زمرق گنر هب رگناشن غارچ

.دوش یم ثوتولب یزاس تفج تلاح دراو ،دینک یم نشور ار ثوتولب یوگدنلب راب نیلوا یارب یتقو

2

 

.دینک وجتسج ار ثوتولب یاه هاگتسد و دینک لاعف هاگتسد رد ار ثوتولب یگژیو 

 هارمه نفلت هاگتسد 

.دینک هعجارم رگید هاگتسد ربراک یامنهار هچرتفد هب رتشیب تاعلاطا یارب

3

 

 هبرض دوجوم یاه هاگتسد تسیل زا 

[Speaker] Bottle Design (0000) یور 

 هارمه نفلت هاگتسد 

.دینزب

• 

 رگید هاگتسد ثوتولب تامیظنت هحفص رد هک تسا زتنارپ رد یمقر راهچ ددع کی ثوتولب یوگدنلب نیپ

.دنک یم قرف ددع نیا ،ثوتولب یوگدنلب هب هتسب .دوش یم هداد ناشن

• 

 نیا تاعلاطا ،دنک ادیپ ار ثوتولب یوگدنلب تسناوتن رگید هاگتسد ای دشن رارقرب ثوتولب لاصتا رگا

.دینک لصو ار اهنآ هرابود دینک یعس سپس .دینک کاپ رگید هاگتسد تسیل زا ار هاگتسد

• 

.دشاب توافتم ادص تیفیک و ثوتولب لاصتا هدودحم ،هدش لصتم یاه هاگتسد هب هتسب تسا نکمم

ﯽﺳﺭﺎﻓ

10