فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 579 из 799

background image

هدافتسا عورش

8

یرتاب ژراش نازیم یسررب

 یور ار ثوتولب یوگدنلب یرتاب نازیم دیناوت یم تسا لصتم هارمه هاگتسد کی هب ثوتولب یوگدنلب هک یماگنه

.دینیبب هارمه نفلت هاگتسد

1

 

.دینک تفج هارمه نفلت هاگتسد کی اب ار ثوتولب یوگدنلب

2

 

.دینک بصن و دولناد ار 

Lux manager همانرب ،لصتم هارمه نفلت هاگتسد یور رب

 نفلت هاگتسد زا رگا .دینک دولناد 

Play Store ای Galaxy Apps زا ار Lux manager همانرب دیناوت یم

.دینک دولناد Apple همانرب هاگشورف زا ار همانرب دیناوت یم ،دینک یم هدافتسا iOS هارمه

3

 

.دینزب هبرض 

Lux manager یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض 

Lux manager یور یلصا هحفص رد ،دینک یم هدافتسا iOS هارمه نفلت هاگتسد کی زا رگا

4

 

.دینک زاب ار تانلاعا لنپ ات دیشکب نییاپ تمس هب ار تیعضو راون ،لصتم هارمه نفلت هاگتسد یور رب

 تانلاعا زکرم ات دیشکب نییاپ تمس هب ار تیعضو راون ،دینک یم هدافتسا iOS هارمه نفلت هاگتسد کی زا رگا

.دینک زاب ار

.دینک یسررب ار ثوتولب یوگدنلب یرتاب ژراش نازیم دیناوت یم

 یور رب 

Lux manager یلصا هحفص یور رب ،تسا هدشن هداد شیامن ثوتولب یوگدنلب یرتاب ژراش نازیم رگا

.دینک لصتم ار نآ ات دینزب هبرض دوخ ثوتولب یوگدنلب مان یور رب و دینزب هبرض 

لاصتا ریدم ← 

یرتاب هریخذ تلاح

.دنک یم ظفح ار یرتاب یژرنا هک تسا یژرنا هریخذ یگژیو کی یاراد ثوتولب یوگدنلب

 تقوم روط هب یقیسوم شخپ هک ینامز دننام ،دریگن رارق هدافتسا دروم هقیقد 3۰ زا رتشیب یارب ثوتولب یوگدنلب رگا

.دش دهاوخ شوماخ وگدنلب و لاعف راکدوخ روط هب یژرنا هریخذ یگژیو ،تسا هدش فقوتم

 هریخذ یگژیو ،تسا لصتم هاگتسد کی هب ای تسا ژراش لاح رد ادص لباک قیرط زا ثوتولب یوگدنلب رگا

.دش دهاوخن لاعف یژرنا

ﯽﺳﺭﺎﻓ

8