فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 578 из 799

background image

هدافتسا عورش

7

میس نودب ژراش

 میس نودب رژراش کی زا هدافتسا اب ار یرتاب دیناوت یم .تسا یلخاد میس نودب ژراش چیپ میس یاراد ثوتولب یوگدنلب

.دینک ژراش )دسر یم شورف هب هناگادج تروص هب هک(

1

 

.دیهد رارق میس یب رژراش یور ار ثوتولب یوگدنلب یاهتنا

2

 

.دینک ادج میس یب رژراش زا ار ثوتولب یوگدنلب ،یرتاب لماک ندش ژراش زا دعب

• 

 هب ثوتولب یوگدنلب تسا نکمم ،دشاب هتشاد دوجو یعنام میس نودب رژراش و ثوتولب یوگدنلب نیب یتقو

.دوشن ژراش یتسرد

• 

 هدافتسا میس نودب یاهرژراش ریاس زا رگا .دینک هدافتسا گنوسماس دییأت دروم میس نودب یاهرژراش زا

.دوشن ژراش یتسرد هب یرتاب تسا نکمم ،دینک

ﯽﺳﺭﺎﻓ

7