فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 577 из 799

background image

هدافتسا عورش

6

میس اب ژراش

.دینک ژراش ار نآ ،تسا هدشن هدافتسا ینلاوط تدم یارب یتقو ای راب نیلوا یارب ثوتولب یوگدنلب زا هدافتسا زا لبق

 زا رتشیب ،میس اب ژراش یارب رپمآ 1/تلو 5 زا رتشیب( گنوسماس دییأت دروم یاهرژراش زا اهنت

 یرتاب ندش رجفنم ثعاب دناوت یم هدشن دییأت یاهرژراش .دینک هدافتسا )میس یب ژراش یارب رپمآ 2/تلو 5

.دوش ثوتولب یوگدنلب ندید بیسآ ای

1

 

.دینک لصو رژراش کی هب ار ثوتولب یوگدنلب

 ره ،همان تنامض .دوش ثوتولب یوگدنلب هب یدج ندناسر بیسآ ثعاب دناوت یم رژراش تسردان لاصتا

.دهد یمن رارق ششوپ تحت ار تسردان هدافتسا زا یشان بیسآ هنوگ

2

 

.دینک ادج رژراش زا ار ثوتولب یوگدنلب ،یرتاب لماک ندش ژراش زا دعب

 دیلک رژراش .دینک ادج زیرپ زا ار نآ رژراش زا هدافتسا زا دعب ،یژرنا فرصم رد ییوج هفرص یارب

 زا ار نآ یژرنا نتفر رده زا یریگولج یارب ،دیرادن زاین نآ هب هک یماگنه نیاربانب ،درادن شوماخ/نشور

.دشاب سرتسد رد یتحار هب و زیرپ هب کیدزن دیاب رژراش ،ندرک ژراش ماگنه .دینک ادج زیرپ

ﯽﺳﺭﺎﻓ

6