فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 575 из 799

background image

هدافتسا عورش

4

اه همکد

همکد

درکلمع

ارجا/شوماخ/نشور همکد

• 

.دوش شوماخ ای نشور ثوتولب یوگدنلب ات دیراد هگن و هداد راشف

• 

.دیهد راشف ار همکد نیا ،یقیسوم تقوم فقوت ای شخپ یارب

• 

 ندرک شوماخ یارب ،دنک یمن لمع و هدش دمجنم ثوتولب یوگدنلب رگا

.دیهد راشف و دیراد هگن هیناث 8 ًابیرقت ،ثوتولب یوگدنلب

 Volume ادص شیازفا همکد

)+(

• 

 راشف ار همکد نیا ،یقیسوم شخپ ای سامت نیح یادص نازیم شیازفا یارب

.دیهد

• 

 هگن ار همکد نیا ،یدعب گنهآ هب ندش در یارب ،یقیسوم شخپ لوط رد

.دیهد راشف و دیراد

 Volume ادص شهاک همکد

)-(

• 

 راشف ار همکد نیا ،یقیسوم شخپ ای سامت نیح یادص نازیم شهاک یارب

.دیهد

• 

 دیراد هگن ار همکد نیا ،یلبق گنهآ هب ندش در یارب ،یقیسوم شخپ لوط رد

.دیهد راشف و

غارچ ییانشور میظنت همکد

• 

.دینک میظنت ار غارچ ییانشور

ثوتولب یزاس تفج همکد

• 

.دیراد هگن و دیهد راشف ،ثوتولب یزاس تفج تلاح هب ندش دراو یارب

• 

.دیهد راشف تلاح نیا مامتا یارب ،ثوتولب یزاس تفج تلاح رد

• 

.دیهد راشف اه هاگتسد تددجم لاصتا یارب ،تفر تسد زا لاصتا یتقو

رگناشن غارچ

.دهد یم رادشه امش هب ار ثوتولب یوگدنلب تیعضو رگناشن غارچ

گنر

تیعضو

 کمشچ یبآ گنر هب راب هس

دنز یم

تسا ندش نشور لاح رد ثوتولب یوگدنلب

 کمشچ زمرق گنر هب راب هس

دنز یم

تسا ندش شوماخ لاح رد ثوتولب یوگدنلب

زمرق هشیمه

ژراش لاح رد

یبآ هشیمه

لماک ژراش

 یبآ و زمرق یاه گنر هب

دنز یم کمشچ

ثوتولب یزاس تفج تلاح

ﯽﺳﺭﺎﻓ

4