فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 573 из 799

background image

هدافتسا عورش

2

لوصحم هبعج تایوتحم

:دشاب هتشاد دوجو لوصحم هبعج رد دیاب دراوم نیا

• 

ثوتولب یوگدنلب

• 

عیرس عورش یامنهار

• 

 تامدخ هدنهد هئارا ای هقطنم هب هتسب تسا نکمم دوجوم یبناج مزاول و هاگتسد هارمه هب هدش هئارا ملاقا

.دنشاب توافتم

• 

 راگزاس رگید یاه هاگتسد اب تسا نکمم و دنا هدش یحارط هاگتسد نیا یارب طقف هدش هئارا دراوم

.دنشابن

• 

.دننک رییغت یلبق علاطا نودب دنناوت یم تاصخشم و رهاظ

• 

 نئمطم دیرخ زا لبق .دینک یرادیرخ گنوسماس یلحم هدنشورف زا ار یفاضا یبناج مزاول دیناوت یم

.دنتسه راگزاس هاگتسد اب یبناج مزاول هک دیوش

• 

 ثعاب دناوت یم هدشن دییأت یبناج مزاول زا هدافتسا .دینک هدافتسا گنوسماس دییأت دروم یبناج مزاول زا طقف

.دنتسین همان تنامض ششوپ تحت هک دوش ییاه صقن و درکلمع رد یتلاکشم داجیا

• 

 یارب .تسا هتسباو هدنزاس یاه تکرش هب هک تسا یتارییغت لومشم یبناج مزاول هیلک ندوب سرتسد رد

.دینک هعجارم گنوسماس تیاس بو هب ،سرتسد رد یبناج مزاول هرابرد رتشیب تاعلاطا

ﯽﺳﺭﺎﻓ

2