فارسی Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 572 из 799

background image

1

هدافتسا عورش

دیناوخب ار تمسق نیا لوا

.دیناوخب تقد هب ار امنهار هچرتفد نیا ،تسرد و نمیا هدافتسا زا نانیمطا یارب دوخ هاگتسد زا هدافتسا زا لبق افطل

• 

 اوتحم .دنشاب هتشاد توافت یعقاو لوصحم اب یرهاظ روطب تسا نکمم امنهار نیا رد هتفر راک هب ریواصت

.دنک رییغت علاطا نودب تسا نکمم

• 

.تسا راگزاس امش هاگتسد اب دیوش نئمطم ،ثوتولب یوگدنلب زا هدافتسا زا لبق

• 

.تسا راگزاس )WPC( میس یب ژراش مویسرسنک دییأت دروم یاه هاگتسد اب ثوتولب یوگدنلب

یشزومآ یاهدامن

دنوش رجنم نارگید ای امش ندید بیسآ هب دنناوت یم هک ییاه تیعقوم :

رادشه

دنوش رجنم تازیهجت ریاس ای امش هاگتسد ندید بیسآ هب دنناوت یم هک ییاه تیعقوم :

طایتحا

یلیمکت تاعلاطا ای هدافتسا یامنهار ،تاکن :

هجوت

ﯽﺳﺭﺎﻓ

1