Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 528 из 799

background image

Příloha

20

Reproduktor Bluetooth se zašpinil

Jemně otřete reproduktor Bluetooth měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie ani silná 
rozpouštědla. Mohlo by dojít ke změně barvy nebo ke korozi vnějšího povrchu zařízení.

Vyjmutí baterie

•  Chcete-li vyjmout baterii, je nutné navštívit autorizované servisní centrum s uvedenými pokyny.
•  Pro svou vlastní bezpečnost se nesmíte pokoušet baterii vyjmout sami. Pokud by nebyla 

baterie řádně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, ke zranění osob a/nebo by 
zařízení mohlo přestat být bezpečné.

•  Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy 

nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování 
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených 
nedbalostí společnosti Samsung.

Sejměte gumovou patku ze spodní části reproduktoru Bluetooth.

Po demontování gumové patky uvidíte čtyři šrouby. Tyto čtyři šrouby demontujte.

Sejměte kryt ze spodní části reproduktoru Bluetooth.

Demontujte dva šrouby umístěné pod panelem zvukového konektoru.

Demontujte zbývající čtyři šrouby ze spodní části reproduktoru Bluetooth.

Demontujte cívku uprostřed reproduktoru Bluetooth.

Lehce stáhněte mřížku tak, aby z reproduktoru Bluetooth vyčníval panel zvukového konektoru.

Vytáhněte a odpojte páskový kabel, abyste z reproduktoru Bluetooth vyjmuli panel zvukového 
konektoru.

Vytáhněte mřížku, abyste ji zcela odstranili.

Čeština

20