Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 519 из 799

background image

Používání Bluetooth reproduktoru

11

Odpojení nebo opětovné připojení zařízení

Aktuální připojení můžete ukončit stisknutím a přidržením tlačítka pro párování pomocí funkce 
Bluetooth na reproduktoru Bluetooth po dobu zhruba tří sekund.
Pokud bude připojení Bluetooth ukončeno z důvodu vzdálenosti mezi zařízeními, přeneste zařízení 
během určitého časového úseku blíže k sobě. Zařízení se automaticky znovu spojí.

•  Připojení Bluetooth můžete také ukončit vypnutím reproduktoru Bluetooth nebo 

zakázáním funkce Bluetooth na připojeném zařízení. Když reproduktor Bluetooth znovu 
zapnete a zařízení budou v dosahu nebo když zapnete funkci Bluetooth na připojeném 
zařízení, zařízení se automaticky opět připojí.

•  Pokud bude připojení Bluetooth ukončeno z důvodu poruchy zařízení, znovu zařízení 

spojte prostřednictvím nabídky Bluetooth odpojeného zařízení.

•  Při nesprávném odpojení připojení Bluetooth se může objevit šum.

Připojování k ostatním zařízením

Po ukončení připojení mezi reproduktorem Bluetooth a mobilním zařízením můžete připojit 
reproduktor Bluetooth k ostatním zařízením.

Stávající připojení ukončíte a do režimu párování Bluetooth přejdete tak, že stisknete a přidržíte 
tlačítko párování Bluetooth po dobu přibližně tří sekund.

Připojte reproduktor Bluetooth k jinému zařízení.

Čeština

11