Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 508 из 799

background image

Autorské práva

Copyright © 2016 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť 
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi 
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a 
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

• 

SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung 
Electronics.

• 

Bluetooth

®

 je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.

• 

Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Slovenčina

22