Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 506 из 799

background image

Príloha

20

Reproduktor Bluetooth je znečistený

Zľahka utrite reproduktor Bluetooth jemnou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani silné 
rozpúšťadlá. Mohlo by to zmeniť farbu vonkajšej časti zariadenia alebo spôsobiť jej koróziu.

Vybratie batérie

• 

Ak chcete vybrať batériu, musíte navštíviť autorizované servisné stredisko.

• 

Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak sa batéria 
nevyberie správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť 
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.

• 

Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na 
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené 
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného 
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Odstráňte gumený podstavec zo spodnej časti reproduktora Bluetooth.

Po odstránení gumeného podstavca sa odhalia štyri skrutky. Odstráňte tie štyri skrutky.

Odstráňte kryt zo spodnej časti reproduktora Bluetooth.

Odstráňte dve skrutky umiestnené pod panelom audio konektora.

Odstráňte zvyšné štyri skrutky zo spodnej časti reproduktora Bluetooth.

Odstráňte cievku zo stredu reproduktora Bluetooth.

Mierne stiahnite mriežku, aby sa panel audio konektora vysunul z reproduktora Bluetooth.

Na odstránenie panela audio konektora z reproduktora Bluetooth potiahnite a odpojte plochý 
kábel.

Vytiahnutím mriežku úplne odstráňte.

Slovenčina

20