Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 505 из 799

background image

Príloha

19

Iné zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať váš reproduktor 

Bluetooth

• 

Uistite sa, že reproduktor Bluetooth je v režime párovania Bluetooth.

• 

Reštartujte svoj reproduktor Bluetooth a opäť ho nechajte lokalizovať.

• 

Uistite sa, že váš reproduktor Bluetooth a iné zariadenie Bluetooth sú v rozsahu pripojiteľnosti 
Bluetooth (10 m).

Ak tipy uvedené vyššie problém nevyriešia, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Váš reproduktor Bluetooth sa nedokáže pripojiť k inému 

zariadeniu Bluetooth

• 

Uistite sa, že váš reproduktor Bluetooth a iné zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu 
pre Bluetooth (10 m).

• 

Odpojte všetky spárované zariadenia v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, a opäť sa 
pokúste o pripojenie.

Pripojenie Bluetooth sa často odpája

• 

Ak sa medzi zariadeniami nachádzajú prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže zmenšiť.

• 

Uistite sa, že váš reproduktor Bluetooth a iné zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu 
pre Bluetooth (10 m).

• 

Pri používaní reproduktora Bluetooth s inými zariadeniami Bluetooth môže byť pripojenie 
ovplyvnené elektromagnetickými vlnami. Reproduktor Bluetooth používajte v prostrediach s 
menším počtom bezdrôtových zariadení.

Reproduktor Bluetooth funguje inak, ako je uvedené v 

príslušnom návode

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

• 

Keď vystavujete reproduktor Bluetooth alebo batériu veľmi nízkym alebo veľmi vysokým 
teplotám, užitočné nabitie sa môže znížiť.

• 

Batérie je spotrebný materiál a jej kapacita sa časom znižuje.

Slovenčina

19