Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 504 из 799

background image

18

Príloha

Riešenie problémov

Skôr než budete kontaktovať servisné stredisko spoločnosti Samsung, vyskúšajte nasledujúce 
riešenia.

Váš reproduktor Bluetooth sa nezapína

Keď je batéria úplne vybitá, reproduktor Bluetooth sa nezapne. Pred zapnutím reproduktora 
Bluetooth úplne nabite batériu.

Váš reproduktor Bluetooth mrzne

Ak reproduktor Bluetooth mrzne alebo sa zasekáva, pokúste sa tento problém vyriešiť vypnutím 
reproduktora Bluetooth a jeho opätovným zapnutím.
Ak reproduktor Bluetooth stále nereaguje, ukončite pripojenie Bluetooth a opäť ho vytvorte. 
Spravíte to tak, že približne tri sekundy podržíte tlačidlo párovania Bluetooth. Keď sa reproduktor 
Bluetooth prepne do režimu párovania Bluetooth, opäť pripojte príslušné zariadenia a potom 
skontrolujte fungovanie reproduktora Bluetooth.
Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Batéria sa správne nenabíja (týka sa USB káblov a nabíjačiek 

schválených spoločnosťou Samsung)

Uistite sa, že príslušný USB kábel alebo nabíjačka je správne pripojená.
Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Slovenčina

18