Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 501 из 799

background image

Používanie reproduktora Bluetooth

15

Výber ďalších farieb lampy

Okrem vopred nastavených farieb je možné vybrať ďalšie farby lampy.

Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení ťuknite na položku Lux manager.
Ak používate mobilné zariadenie so systémom iOS, na domovskej obrazovke ťuknite na 
položku Lux manager.

Postupne ťuknite na položky 

 → My colour.

Na paneli výberu ťuknite na požadovanú farbu.
Vybraná farba sa použije pre lampu.

Ak chcete uložiť vybranú farbu, ťuknite na položku  .
Ak chcete uloženú farbu odstrániť, ťuknite na ikonu uloženej farby a podržte ju.

Zmena farby lampy pomocou reproduktora Bluetooth

Použite funkciu rozpoznávania pohybu reproduktora Bluetooth.
Zatrasením reproduktora Bluetooth náhodne zmeníte farbu lampy. Ak sa jas a farba lampy 
nezmenia pohybom, na hlavnej obrazovke aplikácie 

Lux manager postupne ťuknite na položky 

 → Settings a ťuknutím na prepínač v časti Motion UX aktivujte funkciu rozpoznávania 

pohybu.

Zmena režimu lampy

Môžete meniť režim lampy a vytvárať tým rôzne nálady.
Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení ťuknite na položku 

Lux manager. Ak používate 

mobilné zariadenie so systémom iOS, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Lux manager.
Ťuknite na položku 

 a vyberte jednu z nasledujúcich možností.

Light wave

Keď režim lampy nastavíte na možnosť Light wave, farba lampy sa bude náhodne meniť.
V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona  .

Breathing light

Ak režim lampy nastavíte na režim Breathing light, jas lampy sa bude pravidelne meniť tak, aby 
svetlo lampy pomaly pulzovalo.
V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona 

.

Slovenčina

15