Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 500 из 799

background image

Používanie reproduktora Bluetooth

14

Nastavenie jasu lampy

Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení ťuknite na položku Lux manager.
Ak používate mobilné zariadenie so systémom iOS, na domovskej obrazovke ťuknite na 
položku Lux manager.

Ťuknutím na položku 

 alebo 

 upravíte jas.

Jas môžete upraviť aj potiahnutím prsta nahor alebo nadol po obrazovke.

Úprava jasu lampy pomocou reproduktora Bluetooth

Ak chcete upraviť jas lampy pomocou reproduktora Bluetooth, stlačte tlačidlo úpravy jasu lampy.
Prípadne môžete použiť funkciu rozpoznávania pohybu reproduktora Bluetooth. Nakloňte 
reproduktor Bluetooth o viac ako 100°. Jas sa bude postupne meniť. Keď sa jas zmení na 
požadovanú úroveň, znova ju otočte do vzpriamenej polohy. Ak sa jas lampy nezmení pohybom, 
na hlavnej obrazovke 

Lux manager, ťuknite na 

 → Settings a ťuknutím na prepínač pod 

Motion UX aktivujte funkciu rozpoznávania pohybu.

Zmena farby lampy

Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení ťuknite na položku Lux manager.
Ak používate mobilné zariadenie so systémom iOS, na domovskej obrazovke ťuknite na 
položku Lux manager.

Ak chcete vybrať vopred nastavenú farbu, prstom potiahnite doľava alebo doprava.

V spodnej časti obrazovky farieb vyberte ikonu farby.
Prípadne ťuknite na požadovanú farbu na obrazovke.

Vybraná farba sa použije pre lampu.

Slovenčina

14