Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 498 из 799

background image

Používanie reproduktora Bluetooth

12

Pripojenie prostredníctvom audio kábla

Pripojte reproduktor Bluetooth k zariadeniu pomocou audio kábla. Keď je reproduktor Bluetooth 
pripojený pomocou audio kábla, upravovať je možné len hlasitosť.

 Reproduktor Bluetooth 

 Zapojte audio kábel do konektora audio kábla.

 Iné zariadenie 

 Zapojte opačný koniec audio kábla do výstupu pre audio.

• 

Keď je reproduktor Bluetooth súčasne pripojený k zariadeniu pomocou audio kábla 
a k druhému zariadeniu prostredníctvom rozhrania Bluetooth, reproduktor Bluetooth 
prehrá len zvuk zo zariadenia pripojeného prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

• 

Konektor audio kábla je optimalizovaný pre mobilné zariadenia Samsung. Keď pripojíte 
reproduktor Bluetooth k inému zariadeniu ako je mobilné zariadenie Samsung, 
prehrávanie sa môže náhle zastaviť alebo sa v závislosti od úrovne hlasitosti môže 
vyskytnúť spätná väzba. Upravte hlasitosť podľa potreby.

Počúvajte hudbu

Počúvajte hudbu prehrávanú na pripojenom zariadení.
Na prehrávanie hudby stlačte tlačidlo vypínania/prehrávania.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Stlačením tlačidla napájania/prehrávania pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.

Úprava hlasitosti

Stlačením tlačidla hlasitosti môžete upravovať hlasitosť počas prehrávania.

Preskočenie na inú skladbu

Stlačením a podržaním tlačidla hlasitosti (+) počas prehrávania preskočíte na nasledujúcu skladbu.
Stlačením a podržaním tlačidla hlasitosti (-) počas prehrávania preskočíte na predchádzajúcu 
skladbu.

Slovenčina

12