Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 497 из 799

background image

Používanie reproduktora Bluetooth

11

Odpojenie a opätovné pripojenie zariadení

Aktuálne pripojenie je možné ukončiť stlačením a podržaním tlačidla párovania Bluetooth na 
reproduktore Bluetooth približne tri sekundy.
Ak sa pripojenie Bluetooth ukončí z dôvodu vzdialenosti medzi zariadeniami, v rámci určitého času 
umiestnite zariadenia bližšie k sebe. Zariadenia sa automaticky znova pripoja.

• 

Príslušné pripojenie môžete tiež ukončiť vypnutím reproduktora Bluetooth alebo 
deaktiváciou funkcie Bluetooth v pripojenom zariadení. Keď reproduktor Bluetooth 
znova zapnete a všetky zariadenia sú v dosahu, prípadne aktivujete funkciu Bluetooth v 
pripojenom zariadení, zariadenia sa automaticky znova prepoja.

• 

Ak sa pripojenie Bluetooth ukončí kvôli poruche zariadenia, na opätovné pripojenie 
zariadení použite ponuku Bluetooth v odpojenom zariadení.

• 

Pri nesprávnom odpojení pripojenia Bluetooth sa môže vyskytnúť šum.

Pripojenie k iným zariadeniam

Po ukončení spojenia medzi reproduktorom Bluetooth a mobilným zariadením môžete 
reproduktor pripojiť k iným zariadeniam.

Ak chcete ukončiť aktuálne spojenie a aktivovať režim párovania Bluetooth, približne tri 
sekundy podržte tlačidlo párovania Bluetooth.

Pripojte reproduktor Bluetooth k ďalšiemu zariadeniu.

Slovenčina

11