Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 496 из 799

background image

Používanie reproduktora Bluetooth

10

• 

Technológia Bluetooth používa rovnakú frekvenciu ako niektoré priemyselné, vedecké, 
zdravotnícke a nízkovýkonové produkty. Pri pripájaní v blízkosti takýchto produktov môže 
dôjsť k rušeniu.

• 

Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré neboli testované alebo schválené spoločnosťou 
Bluetooth SIG, nemusia byť kompatibilné s vaším reproduktorom Bluetooth.

• 

Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nelegálne účely (napríklad na vytváranie pirátskych kópií 
súborov alebo nelegálne zaznamenávanie komunikácie na komerčné účely).

Pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth

Spárujte reproduktor Bluetooth s mobilným zariadením. Po spárovaní zariadení sa reproduktor 
Bluetooth po každom zapnutí automaticky pripojí k mobilnému zariadeniu.

 Reproduktor Bluetooth 

 Spustite režim párovania Bluetooth stlačením a podržaním tlačidla 

párovania Bluetooth približne tri sekundy.
Kontrolka bude blikať načerveno a namodro.

Pri prvom zapnutí sa reproduktor Bluetooth prepne do režimu párovania Bluetooth.

 Mobilné zariadenie 

 Aktivujte funkciu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k inému zariadeniu.

 Mobilné zariadenie 

 V zozname dostupných zariadení ťuknite na položku [Speaker] Bottle 

Design (0000).

• 

Kód PIN pre reproduktor Bluetooth je štvorciferné číslo v zátvorkách zobrazené na 
displeji iného zariadenia s nastaveniami Bluetooth. Toto číslo sa líši v závislosti od 
príslušného reproduktora Bluetooth.

• 

Ak je pripojenie Bluetooth neúspešné alebo ak iné zariadenie nedokáže lokalizovať 
reproduktor Bluetooth, odstráňte informácie jedného zariadenia zo zoznamu druhého 
zariadenia. Potom sa znova pokúste o vytvorenie spojenia.

• 

Rozsah pripojiteľnosti Bluetooth a kvalita zvuku sa môžu líšiť v závislosti od pripojených 
zariadení.

Slovenčina

10