Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 495 из 799

background image

9

Používanie reproduktora 

Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie reproduktora 

Bluetooth

Reproduktor Bluetooth zapnete a vypnete stlačením a podržaním vypínacieho/prehrávacieho 
tlačidla.
Pri prvom zapnutí reproduktora Bluetooth sa rozsvieti lampa a zariadenie sa prepne do režimu 
párovania Bluetooth.

• 

Ak váš reproduktor Bluetooth zamrzol alebo neodpovedá, stlačte vypínacie/prehrávacie 
tlačidlo a podržte ho približne 8 sekúnd.

• 

V oblastiach s obmedzeným používaním bezdrôtových zariadení, ako napr. v lietadlách 
a nemocniciach, dodržiavajte všetky vyvesené varovania a pokyny autorizovaného 
personálu.

Pripojenie k inému zariadeniu

Poznámky k používaniu rozhrania Bluetooth

Bluetooth je štandard bezdrôtovej technológie, ktorá sa pomocou frekvencie 2,4 GHz pripája 
k rôznym zariadeniam v blízkosti. Môže sa pripojiť a vymieňať si údaje s inými zariadeniami s 
rozhraním Bluetooth, ako sú napríklad mobilné zariadenia, počítače, tlačiarne a iné digitálne 
domáce spotrebiče, bez pripojenia cez káble.

• 

Ak sa chcete vyhnúť problémom pri pripojení reproduktora Bluetooth k inému zariadeniu, 
umiestnite tieto zariadenia blízko seba.

• 

Uistite sa, že váš reproduktor Bluetooth a iné zariadenie Bluetooth sú v rozsahu pripojiteľnosti 
Bluetooth (10 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa 
zariadenia používajú.

• 

Dbajte na to, aby medzi reproduktorom Bluetooth a pripojeným zariadením neboli žiadne 
prekážky, vrátane ľudí, stien, rohov alebo plotov.

• 

Nedotýkajte sa antény Bluetooth pripojeného zariadenia.

Slovenčina

9