Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 492 из 799

background image

Začíname

6

Káblové nabíjanie

Reproduktor Bluetooth nabite pred prvým použitím alebo ak sa dlhšie nepoužíval.

Používajte len nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung (viac ako 5 V/1 A v prípade 
káblového nabíjania, viac ako 5 V/2 A v prípade bezdrôtového nabíjania). Použitie 
neschválených nabíjačiek môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie reproduktora 
Bluetooth.

Pripojte reproduktor Bluetooth k nabíjačke.

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie reproduktora 
Bluetooth. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

Po úplnom nabití odpojte reproduktor Bluetooth od nabíjačky.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka 
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou 
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka 
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Slovenčina

6